1. Nazwa przedmiotu (kursu) Medycyna RodzinnaPobieranie 136.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar136.5 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Medycyna Rodzinna2. Numer kodowy kursu


FAM001C


3. Jednostka dydaktyczna


I Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Narutowicza 60, 90-136 Łódź4. Typ kursu


obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej


Studia magisterskie jednolite6. Rok studiów


V


7. Semestr


9 lub 10


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursudr hab. n. med. Przemysław Kardas


10. Osoby prowadzące zajęcia


lek. med. Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk

dr n. med. Sylwia Kałucka

dr hab. n. med. Przemysław Kardas

dr n. med. Paweł Klink

lek. med. Paweł Lewek

lek. med. Michał Matyjaszczyk

dr n. med. Izabela Papierz

lek. med. Aleksandra Moskot-Rakoczy


11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zrozumienie podstawowych celów i zadań medycyny rodzinnej

Umiejętność zdefiniowania i wyjaśnienia następujących pojęć:

 • Medycyna rodzinna

 • Lekarz rodzinny

 • Podstawowa opieka zdrowotna

Umiejętność opisania struktury systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Umiejętność zdefiniowania i wyjaśnienia roli lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

Umiejętność zdefiniowania i wyjaśnienia sposobu finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Znajomość zakresu kompetencji lekarza rodzinnego

Znajomość przepływu informacji pomiędzy lekarzem rodzinnym i innymi poziomami opiek zdrowotnej w Polsce


Znajomość struktury i funkcjonowania zespołu lekarza rodzinnego

Umiejętność zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia zespołu lekarza rodzinnego

Znajomość zakresu obowiązków lekarza rodzinnego

Znajomość zakresu obowiązków pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

Znajomość zakresu obowiązków położnej środowiskowo- rodzinnej

Znajomość funkcjonowania przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu lekarza rodzinnego

Znajomość zakresu dokumentacji prowadzonej przez członków zespołu lekarza rodzinnegoZnajomość struktury chorobowości wśród pacjentów lekarza rodzinnego

Znajomość epidemiologii najczęstszych przypadków w praktyce lekarza rodzinnego

Znajomość symptomatologii i umiejętność przeprowadzenia diagnostyki różnicowej najczęstszych przypadków w praktyce lekarza rodzinnego

Umiejętność wykonania podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w praktyce lekarza rodzinnego


Znajomość zagadnień związanych z opieką nad przewlekle chorymi w praktyce lekarz rodzinnego

Znajomość epidemiologii najczęstszych chorób przewlekłych w praktyce lekarza rodzinnego

Zdolność do zdefiniowania celów leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w praktyce lekarza rodzinnego

Umiejętność zdefiniowania i wyjaśnienia następujących pojęć:


 • Screening

 • Profilaktyka pierwszo- drugo, i trzeciorzędowy

 • Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Zdolność do wymienienia i wyjaśnienia najczęstszych powodów, dla których chorzy nie przestrzegają zaleceń terapeutycznych

Zdolność do wymienienia i wyjaśnienia metod, za pomocą których można poprawić przestrzeganie przez pacjentów zaleceń terapeutycznych

Znajomość aktualnych wytycznych:


 • Rozpoznawania cukrzycy

 • Leczenia hiperlipidemii

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu medycyny rodzinnej

Umiejętność zaplanowania procesu leczenia pacjenta w warunkach ambulatoryjnych, od etapu screeningu do etapu leczenia przewlekłego

Umiejętność zaplanowania procesu leczenia pacjenta z wykorzystaniem członków zespołu lekarza rodzinnego

Umiejętność zapobiegania nieprzestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, oraz poprawy przestrzegania tych zaleceń

Umiejętność wykonania podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w praktyce lekarza rodzinnegoPostawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Rozwinięcie świadomości odpowiedzialności lekarza rodzinnego za stan zdrowia populacji oddanej mu pod opiekę

Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej
Rozwinięcie świadomości odpowiedzialności lekarza rodzinnego za zdrowie oddanej mu pod opiekę populacji, w tym w szczególności za wdrożenie odpowiedniej profilaktyki, diagnostyki i terapii wybranych schorzeń

Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej w obrębie zespołu lekarza rodzinnego

Uzyskanie świadomości konsekwencji zaplanowania kariery zawodowej w obrębie medycyny rodzinnej


12. Sposób nauczaniaZajęcia stacjonarne – 80%, nauka samodzielna – 20%


13. Liczba godzin zajęćWykłady 15 h, zajęcia seminaryjne w grupach dziekańskich – 10 h, ćwiczenia kliniczne – 10h


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


wymagana wiedza: z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka, psychologii i psychologii klinicznej, socjologii, propedeutyki chorób wewnętrznych z elementami pulmonologii, reumatologii, diabetologii i gastroenterologii, endokrynologii, geriatrii, propedeutyki pediatrii, chirurgii, dermatologii, onkologii ogólnej, farmakologii, mikrobiologii.

Do podjęcia nauki niezbędne jest zaliczenie: anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka, psychologii i psychologii klinicznej, socjologii, propedeutyki chorób wewnętrznych z elementami pulmonologii, reumatologii, diabetologii i gastroenterologii, endokrynologii, geriatrii, propedeutyki pediatrii, chirurgii, dermatologii, onkologii ogólnej, farmakologii, mikrobiologii.


15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniająceNie dotyczy


16. Zawartość kursuKurs obejmuje 20 godz. zajęć ćwiczeniowo-seminaryjnych (w tym - 10 godz. ćwiczeń klinicznych w praktykach lekarzy rodzinnych) oraz 15 godz. wykładów (wykłady nie są obowiązkowe).
Zajęcia seminaryjne odbywają się w pomieszczeniach Zakładu, początek o godz. 8:15, fartuchy ani wyposażenie medyczne nie są wymagane. Ćwiczenia kliniczne odbywają się w praktykach lekarzy rodzinnych i zaczynają sie o godz. 8:15, fartuchy i wyposażenie medyczne są wymagane. Lokalizacja praktyk zostanie podana na pierwszych zajęciach seminaryjnych.
Plan zajęć ćwiczeniowo-seminaryjnych:

V.1 Podstawy organizacyjno-prawne medycyny rodzinnej – zajęcia seminaryjne w I Zakładzie Medycyny Rodzinnej, ul. Narutowicza 60.

V.2 Zespół lekarza rodzinnego - ćwiczenia kliniczne w praktykach lekarzy rodznnych.

V.3 Najczęstsze powody zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego i ich specyfika - ćwiczenia kliniczne w praktykach lekarzy rodzinnych.

V.4. Choroby przewlekłe w medycynie rodzinnej. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych – zajęcia seminaryjne w I Zakładzie Medycyny Rodzinnej, ul. Narutowicza 60.
Wykłady odbywają się w auli ul. Narutowicza 60, w czwartki, 7.X, 14.X, 21.X, 28.X, 4.XI, 18.XI, 25.XI.2010, w godz. 16:00 – 17:45. Wykłady nie są obowiązkowe dla studentów.
Plan wykładów:
W5-1. Komu potrzebny jest lekarz rodzinny

W5-2. Medycyna rodzinna - powrót do źródeł czy krok ku przyszłości

W5-3. Modele finansowania świadczeń zdrowotnych i ich wpływ na medycynę rodzinną

W5-4. Współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistami - pola wspólne, źródła konfliktów

W5-5. Jak leczyć przeziębienie

W5-6. Ciągłość i dostępność jako cechy świadczeń lekarza rodzinnego

W5-7. Formy zatrudnienia na przykładzie lekarza rodzinnego: etat czy własna praktyka - za i przeciw


17. Metody nauczania i uczenia się


 • Wykłady z elementami interaktywności

 • Zajęcia seminaryjne z wykorzystaniem prelekcji samodzielnie przygotowanych przez studentów

 • Zajęcia kliniczne w małych grupach, z włączeniem studentów w prowadzoną przez lekarzy rodzinnych działalność diagnostyczną i terapeutyczną

18. Zalecane źródła nauczaniaPodręcznik obowiązkowy:

Latkowski JB, Lukas WK (red.), Medycyna rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN: 9788320035780

Podręcznik uzupełniający:

Medycyna Rodzinna. Sloane PD, Slatt LM, Cutris P (red.). Wyd. pol. Steciwko A. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 1998.

Inne materiały dydaktyczne:

Czasopisma: Lekarz Rodzinny, Forum Medycyny Rodzinnej, Medycyna po Dyplomie, Medycyna Praktyczna, Serwis Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej www.ptmr.edu.pl19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie w oparciu o 1.obecność na zajęciach 2. Wykazanie się na zajęciach umiejętnościami praktycznymi i odpowiednią postawą etyczną, wykazanie się umiejętnością analizy przypadku klinicznego 3.wynik zaliczeniowego testu wielokrotnego wyboru. Do zaliczenia zajęć niezbędne jest spełnienie kryteriów 1-3.


20. Zasady egzaminowania

Wiedza:
Test wielokrotnego wyboru

umiejętności praktyczne: • bieżąca ocena umiejętności praktycznych z zakresu podstawowej diagnostyki dziecka i osoby dorosłej, dokonywana przez osobę prowadzącą ćwiczenia kliniczne

 • analiza przypadku klinicznego

postawy etyczne i umiejętności ogólne:
bieżąca ocena postaw etycznych i umiejętności ogólnych, dokonywana przez osobę prowadzącą zajęcia

21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


Polski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem


www.zmr.lodz.pl
Pobieranie 136.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna