1. Nazwa przedmiotu (kursu) kardiologia. Choroba wieńcowa- od rozpoznania do leczeniaPobieranie 47,75 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar47,75 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)
KARDIOLOGIA. Choroba wieńcowa- od rozpoznania do leczenia

2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktyczna
Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi

4. Typ kursu


fakultatywny5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia magisterskie jednolite


6. Rok studiówIV


7. Semestr


8


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuDr hab. n. med. Michał Plewka


10. Osoby prowadzące zajęciaProf. JD Kasprzak- Kierownik Kliniki

dr hab. Michał Plewka- Koordynator kursu

dr hab. T. Rechciński,

Prof. M. Kurpesa,

Prof. P.Lipiec,

dr hab. Ł.Chrzanowski,

dr hab. K. Wierzbowska,

dr hab. J.Z. Peruga11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student zna epidemiologię, przebieg kliniczny i patofizjologię choroby wieńcowej

Student potrafi interpretować podstawowe badania dodatkowe w chorobie wieńcowej


Student zna podstawy aktualnych zasad farmakoterapii i leczenia zabiegowego w chorobie niedokrwiennej sercaStudent podaje definicje choroby niedokrwiennej serca, bólu wieńcowego typowego, nietypowego, niewieńcowego.

Student wymienia czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.

Student opisuje podstawowe mechanizmy patofizjologiczne prowadzące do powstania i rozwoju choroby wieńcowej. Student podaje globalna definicje zawału serca. Student definiuje powikłania mechaniczne zawału serca i mechanizmy prowadzące do ostrej niewydolności serca. Wymienia metody wspomagania lewej komory w ostrej niewydolności serca.

Student wymienia i interpretuje metody diagnostyczne stosowane w chorobie wieńcowej - badania biochemiczne, elektrokardiograficzne, obrazowe- nieinwazyjne i inwazyjne.

Student wymienia grupy leków zawarte w aktualnych zasady farmakoterapii zgodnie z obowiązującymi zaleceniami ESC/PTK.

Student definiuje wskazania do elektroterapii zgodnie z obowiązującymi zaleceniami ESC/PTK.

Student opisuje zasadę koronarografii i angioplastyki z implantacja stentów.


Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student zna technikę badania przedmiotowego z uwzględnieniem specyfiki badania chorych z chorobami układu krążenia


Potrafi przeprowadzić analizę kliniczną na podstawie prezentowanych przypadków oraz dokumentacji medycznej, w tym badań dodatkowych.
Student analizuje zapisu EKG, próby wysiłkowej (rozumie podstawy fizjologii wysiłku).
Student zna podstawy anatomii kardiologicznej i patologii w nieinwazyjnych metodach obrazowania układu krążenia- echokardiografia, tomografia komputerowa

Zna podstawy anatomii tętnic wieńcowych oraz patologii w inwazyjnych metodach obrazowania układu krążenia- koronarografia, koronaroplastykaStudent wykonuje samodzielnie pełne badanie fizykalne, precyzuje główne skargi chorego, dotychczasowy przebieg choroby, dolegliwości z pozostałych układów. Opisuje czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

Definuje klasy CCS i NYHA badanego pacjenta na podstawie wywiadu lekarskiego

Definiuje cechy bólu wieńcowego i zawałowego.

Podaje definicję i podział ostrych zespołów wieńcowych

Wykonuje samodzielnie badanie przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji badania układu krążenia.

Student samodzielnie analizuje wyniki badań laboratoryjnych w chorobie wieńcowej. Wymienia kryteria biochemiczne zawału serca i ich znaczenie w kwalifikacji do leczenia inwazyjnego.

Samodzielnie ocenia nieprawidłowości w zdjęciu rentgenowskim. Umie przeanalizować i zinterpretować zapis krzywej EKG. Umie połączyć objawy z koniecznością rozszerzenia diagnostyki o badania dodatkowe dotyczące poszczególnych układów.


Student samodzielnie przeprowadza diagnostykę różnicową u chorego z bólem w klatce piersiowej i dusznością. Umie powiązać objawy z podstawowymi jednostkami chorobowymi i tym samym ukierunkować dalszy proces diagnostyczno-terapeutyczny

Wykonuje pod nadzorem elektrokardiogram pacjenta, asystuje przy wykonywaniu próby wysiłkowej. Asystuje podczas odczytywania i interpretacji badania holterowskiego.


Asystuje podczas wykonywania badania echokardiograficznego. Wykonuje pod nadzorem rejestrację podstawowych projekcji echokardiograficznych.
Obserwuje wykonywanie badania koronarograficznego, interpretuje pod nadzorem obraz naczyń wieńcowych.

Obserwuje przebieg angioplastyki wieńcowej. Potrafi wymienić wskazania do angioplastyki.

Samodzielnie wykonuje nakłucie żył centralnych na fantomie w Pracowni Fantomowej

Samodzielnie przeprowadza czynności resuscytacyjne na fantomie w Pracowni Fantomowej (ABC, defibrylacja, intubacja – zajęcia na fantomach)
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Rozumie znaczenie budowania relacji lekarz-pacjent.

Potrafi pracować i rozwiązywać problemy w zespole

Potrafii korzystać ze źródeł naukowych


Wymienia zasady pozytywnych relacji lekarz-pacjent i poszanowania godności chorego.

Wykonuje samodzielnie przegląd bazy Medline dotyczącej omawianego przypadku klinicznego.12. Sposób nauczaniaZajęcia stacjonarne

13. Liczba godzin zajęćZajęcia seminaryjno-ćwiczeniowe ( seminaria w grupach 24- osobowych, ćwiczenia w 6-cio osobowych, proporcja godzin seminaryjnych do ćwiczeniowych 10: 15)
Zajęcia w grupach łączonych (24 uczestników) - 10 godzin seminarium

Zajęcia w grupach dziekańskich (4 x 6 uczestników)- 15 godzin ćwiczeń


Zajęcia mają charakter zblokowany- 5 kolejnych dni (od poniedziałku do piatku)
Termin 12-16.05.2014;14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeZnajomość treści programowych omawianych w trakcie następujących zajęć w latach poprzedzających: anatomia, fizjologia, patofizjologia, podstawy nauczania medycyny klinicznej , diagnostyka laboratoryjna

15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające


Nie dotyczy16. Zawartość kursu1. ZAJĘCIA SEMINARYJNE 10 godzin: interaktywne wykłady w postaci prezentacji multimedialnych oraz dyskusji na temat przypadków klinicznych - multimedialna sala dydaktyczna Kliniki Kardiologi, Szp. Bieganskiego, pawilon B, I piętro.
2. ZAJECIA ĆWICZENIOWE w grupach 6-osobowych w 4 blokach tematycznych- po 15 godzin:

- BLOK KLINICZNY (KLIN)- sala R, sale chorych, pracownia fantomowa Kliniki Kardiologii, Szp. Bieganskiego, pawilon B, prowadzący: Dr hab. Ł.Chrzanowski, Dr hab. K. Wierzbowska

Zajęcia interaktywne na fantomach z analizą scenariuszy klinicznych. Badanie fizykalne z zastosowaniem symulatorów (zjawiska osłuchowe- fizjologia i patologia)

Zajęcia na salach chorych, budowane relacji lekarz-pacjent, zbieranie wywiadu, praktyczne badanie pacjentów
-BLOK ELEKTROKARDIOGRAFICZNY (EKG)- Pracownia Holterowska i Prób Wysiłkowych Kliniki Kardiologii, Szp. Bieganskiego, pawilon B, prowadzący: Prof. M. Kurpesa, Dr hab. T. Rechciński

Interpretacja elektrokardiogramu- warsztaty praktyczne, Fizjologia wysiłku, Całodobowe monitorowanie EKG


-METODY OBRAZOWE (ECHO)- Pracownia Echokardiografii, Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, Zakład Radiologii, Kliniki Kardiologii, Szp. Bieganskiego, pawilon B, prowadzący: Prof. JD Kasprzak/ Prof. P.Lipiec

Udział w badaniach pacjentów: Echokardiografia, tomografia komputerowa

Anatomia serca- w diagnostyce obrazowej. Podstawy interpretacji patologii w chorobie wieńcowej
-BLOK INWAZYJNY (HEMO) Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii, Szp. Bieganskiego, pawilon B prowadzący: dr hab. Michał Plewka/dr hab. J.Z. Peruga

Omówienie przypadków klinicznych i podstawy interpretacji badań. Obserwacja badań pacjentów „na żywo”: koronarografia, koronaroplastyka, cewnikowanie prawostronne.


Ćwiczenia- 6 osobowe grupy: A, B. C, D- rotacyjny udział w 4 blokach ćwiczeniowych (praktyczne, interaktywne zajęcia)


PLAN RAMOWY
Dzień 1 (poniedziałek)

5 godzin, zajęcia seminaryjne

Wprowadzenie- Prof. JD Kasprzak /dr hab. Michał Plewka

1. Seminarium- 1 godz.: Choroba wieńcowa- rola wywiadu. Dr hab. M. Plewka, Dr hab. K. Wierzbowska

2. Seminarium- 1 godz.: Choroba wieńcowa- badanie przedmiotowe. Dr hab. M. Plewka, Dr hab. K. Wierzbowska
3. Seminarium- 1 godz. Choroba wieńcowa- diagnostyka EKG. Prof. M. Kurpesa, Dr hab. T. Rechciński

4. Seminarium- 2 godz. Nieinwazyjne obrazowanie serca i naczyń. Prof. JD Kasprzak/ Prof. P.Lipiec


Dzień 2 (wtorek)

Seminarium- 2 godz. Diagnostyka inwazyjna w chorobie wieńcowej

dr hab. Michał Plewka/dr hab. J.Z. Peruga

Zajęcia praktyczne 3 godz.: GRUPY A, B, C, D- rotacja: KLIN, EKG, ECHO, HEMODzień 3 (środa)

Seminarium 2 godz- Zintegrowane podejście kliniczne w kardiologii- od rozpoznania do leczenia. Omówienie przypadków klinicznych. Prof. JD Kasprzak /dr hab. Michał Plewka

Zajęcia praktyczne 3 x 45 min.: GRUPY A, B, C, D- rotacja: KLIN, EKG, ECHO, HEMO

Dzień 4 (czwartek)

Zajęcia praktyczne 5 godz.: GRUPY A, B, C, D- rotacja: KLIN, EKG, ECHO, HEMO


Dzień 5 (piątek)

Zajęcia praktyczne 5 godz.: GRUPY A, B, C, D- rotacja: KLIN, EKG, ECHO, HEMO

Podsumowanie- Prof. JD Kasprzak /dr hab. Michał Plewka


17. Metody nauczania i uczenia sięSeminaria- wykłady oparte o interaktywne prezentacje multimedialne, z prezentacja filmów z zarejestrowanych badań echokardiograficznych i koronarograficznych.

Zajęcia interaktywne na fantomach z analizą scenariuszy klinicznych (unikalna Pracownia Fantomowa)

Ćwiczenia w małych grupach- 6 osobowe – rotacja w blokach praktycznych (kliniczny, elektrokardiograficzny, diagnostyki obrazowej i diagnostyki inwazyjnej). Zajęcia praktyczne i interaktywne pod nadzorem prowadzących ćwiczenia ekspertów.

Zajęcia kliniczne- przy łóżku chorego, badanie chorych.

Przygotowanie piśmiennictwa- analiza bazy Medline dotyzcaca omawianych przypadków klinicznych.

Prezentacja multimedialna wybranych przypadków klinicznych- zintegrowane podejście kliniczne w kardiologii.
18. Zalecane źródła nauczaniaPodstawowe: Choroby wewnętrzne. Kompendium. Pod redakcją A. Szczeklika i P. Gajewskiego 2012

Uzupełniające:

Przypadki kliniczne Davidsona
J.A.A. Hunter, M.W.J. Strachan, S.K. Sharma, 2010, Urban & Partner

Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej. Tom I


W. Siegenthaler, 2009, Medipage

Choroby wewnętrzne. Praktyczny przewodnik kliniczny. Tom 1 i 2


D.S. Paauw, L.R. Burkholder, M.B. Migeon, red. P. Kuna, 2009, Urban & Partner

Interesujące przypadki internistyczne. Toy E. C., Patlan J. T., Cruse S. E., Faustinella F.


2009, pzwl

Interpretacja danych klinicznych w pytaniach i opisach przypadków


red. F. Kokota, 2007, Urban & Partner

Choroby wewnętrzne. Crash course


Iftikar Ul Haq, Rachael Houdh, 2005, Urban & Partner

19. Zasady uzyskiwania zaliczeńna podstawie obecności na ćwiczeniach i seminariach, aktywności w czasie ćwiczeń i seminariów, przygotowania w małych grupach uzgodnionego z moderatorem tematu z dziedziny kardiologii, omawianego w czasie seminarium


20. Zasady egzaminowania

Wiedza:

Nie dotyczy
umiejętności praktyczne:

Nie dotyczy

postawy etyczne i umiejętności ogólne:

Nie dotyczy
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


polski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem


http://www.kardio.umed.pl/©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna