1. Nazwa przedmiotu (kursu) Choroby wewnętrzne PulmonologiaPobieranie 34,85 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar34,85 Kb.


1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Choroby wewnętrzne - Pulmonologia2. Numer kodowy kursu


INT007C


3. Jednostka dydaktyczna


Klinika Pneumonologii i Alergologii4. Typ kursu


Obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej


Studia magisterskie jednolite6. Rok studiów


4


7. Semestr


7 lub 8


8. Liczba punktów ECTSWykłady 1 pkt. ECTS

Ćwiczenia / seminaria 3 pkt. ECTS
9. Koordynator kursu


Dr n. med. Małgorzata Bocheńska-Marciniak10. Osoby prowadzące zajęciaProf. dr hab. med. Paweł Górski, Dr hab. med. Adam Antczak, Dr n. med. Małgorzata Bocheńska-Marciniak, Dr hab. med. Wojciech Piotrowski, Dr hab. med. Tadeusz Pietras, Dr n. med. Jerzy Marczak, Dr n. med. Maciej Ciebiada, Dr n. med. Jadwiga Kroczyńska- Bednarek, Dr n. med. Sebastian Majewski

11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student w trakcie bloku zajęć z Pulmonologii powinien zdobyć wiedzę obejmującą:
 • epidemiologię, etiologię, patogenezę i symptomatologię chorób układu oddechowego

 • badania dodatkowe i metody diagnostyczne stosowane w pulmonologii

 • zasady diagnostyki, terapii i prewencji chorób układu oddechowego • podaje definicje chorób układu oddechowego

 • wymienia i omawia czynniki ryzyka chorób układu oddechowego

 • wymienia, opisuje i porównuje wskaźniki epidemiologiczne w pulmonologii m.in. częstość występowania, chorobowość i śmiertelność w świetle aktualnych danych

 • wyjaśnia patofizjologię i naukowe podłoże chorób pulmonologicznych

 • wymienia i opisuje objawy poszczególnych chorób i ich znaczenie w diagnostyce różnicowej

 • wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych badań dodatkowych i technik diagnostycznych w określonych przypadkach klinicznych

 • wymienia i omawia formy terapii poszczególnych chorób oraz sposoby ich zapobiegania

 • wymienia i opisuje efekty działania leków stosowanych w chorobach płuc, ich działania niepożądane oraz interakcje
Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student w trakcie bloku zajęć z Pulmonologii powinien zdobyć umiejętności pozwalające na:
 • przeprowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej


 • przeprowadza samodzielnie i dokumentuje pełny wywiad medyczny z pacjentem

 • przeprowadza samodzielnie badanie fizykalne pacjenta

 • dokonuje wstępnej oceny problemów medycznych pacjenta i formułuje diagnostykę różnicową

 • ustala plan procesu diagnostycznego w porozumieniu z pacjentem

 • wybiera właściwe badania dodatkowe niezbędne w procesie diagnostycznym określonych przypadków klinicznych

 • właściwie interpretuje dane z wywiadu medycznego, badania fizykalnego i badań dodatkowych

 • dokonuje syntezy pełnej oceny problemów medycznych pacjenta i stawia diagnozę/diagnozy

 • wybiera i uzasadnia właściwe formy terapii poszczególnych chorób układu oddechowego oraz sposoby ich zapobieganiaPostawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student w trakcie bloku zajęć z Pulmonologii powinien rozwijać i wykazywać:
 • świadomość obowiązków klinicznych i roli lekarza, stawiającego opiekę nad pacjentem jako główne zadanie

 • etyczne, naukowe i osobiste postawy oraz zachowania godne pełnionej przez siebie roli w systemie ochrony zdrowia i społeczeństwie


 • zachowuje się zgodnie z zasadami etyki i obowiązującego prawa

 • wykazuje szacunek do wszystkich pacjentów, kolegów i innych osób, niezależnie od ich wieku, rasy, kultury, pochodzenia, płci, stylu życia, religii, orientacji seksualnej oraz statusu społecznego lub ekonomicznego

 • ma świadomość sytuowania potrzeb pacjenta i jego bezpieczeństwa w centrum procesu dagnostyczno-terapeutycznego

 • ma świadomość, że efektywna, interdyscyplinarna współpraca personelu medycznego warunkuje bezpieczną i wysokiej jakości opiekę nad pacjentem

 • wykazuje zdolności komunikacyjne

 • rozwija świadomość roli jaką pełni lekarz w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie
12. Sposób nauczania


Zajęcia stacjonarne, nauka samodzielna13. Liczba godzin zajęć


Wykłady: 20

Seminaria 20

ćwiczenia 3014. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


Wymagania wstępne obejmują anatomię, fizjologię, patofizjologię układu oddechowego oraz propedeutykę chorób wewnętrznych. Studentów obowiązuje zaliczenie wstępnego testu obejmującego wyżej wymienione zagadnienia.15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu

17. Metody nauczania i uczenia się


Wykłady


Seminaria

Zajęcia kliniczne18. Zalecane źródła nauczania


1. Podręcznik obowiązkowy:

Choroby wewnętrzne – stan wiedzy na rok 2013 pod redakcją prof. Andrzeja Szczeklika – rozdział „Choroby układu oddechowego” - Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, wyd. 5, ISBN: 978-83-7430-377-4
2. Podręcznik uzupełniający:

Wielka interna - Pulmonologia (Część 1 i 2) pod redakcją dr hab. med. Adama Antczaka - Medical Tribune Polska, Warszawa 2010, wyd. 1, ISBN 978-83-60135-76-1 (cześć 1), ISBN 978-83-60135-92-1 (cześć 2)

19. Zasady uzyskiwania zaliczeń


Student zobowiązany jest zaliczyć test wielokrotnego wyboru, z jedną najlepszą odpowiedzią (MCQ), zawierający pytania z zakresu obowiązujących w programie nauczania zagadnień.20. Zasady egzaminowania

Wiedza:umiejętności praktyczne:


postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


Polski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna