1. Nazwa przedmiotu (kursu) Choroby dzieciPobieranie 53.76 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar53.76 Kb.


1. Nazwa przedmiotu (kursu)Choroby dzieci

2. Numer kodowy kursuPED 004 C


3. Jednostka dydaktycznaKlinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii

4. Typ kursuObowiązkowy

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejStudia magisterskie jednolite


6. Rok studiów5


7. Semestr9 i 10


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuProf. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

10. Osoby prowadzące zajęciaMłynarski W., Baranowska - Jaźwiecka A., Borowiec M., Charubczyk A., Dachowska I., Eksterowicz A., Fendler W., Fulmańska M., Madej A., Pierlejewski F., Hogendorf A., Mianowska B., Pastorczak A., Pietrzak I., Stolarska M., Szadkowska A., Trelińska J., Walenciak J., Wegner O., Szewczyk B., Zmysłowska A., Zubowska M.

11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Znajomość problematyki białaczek występujących w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki guzów litych występujących w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki chłoniaków występujących w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki limfadenopatii występujących w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki skaz krwotocznych występujących w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki niedokrwistości występujących w wieku dziecięcym


Znajomość zasad transfuzjologii

Znajomość problematyki diabetologicznej dotyczącej pacjentów w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki zespołu nerczycowego występującego w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki zakażeń układu moczowego występujących w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki kamicy układu moczowego występującej w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki moczenia nocnego występującego w wieku dziecięcym

Znajomość problematyki alergologicznej w dziedzinie onkohematologii i diabetologii dziecięcej kamicy układu moczowego występującego w wieku dziecięcymDefiniuje pojęcie białaczki, jej remisji i wznowy, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, określa przynależność do grupy ryzyka, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe (w tym powikłania steroidoterapii) wraz z ich diagnostyką i terapią.
Wymienia guzy lite występujące u pacjentów w wieku rozwojowym, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, określa przynależność do grupy ryzyka/stopień zaawansowania, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Wymienia chłoniaki występujące u pacjentów w wieku rozwojowym, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, określa przynależność do grupy ryzyka/stopień zaawansowania, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.

Definiuje pojęcie limfadenopatii, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, wymienia przyczyny, przeprowadza diagnostykę różnicową, wymienia metody diagnostyczne, opisuje terapię.


Definiuje pojęcie skazy krwotocznej, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, określa przynależność do grupy ryzyka, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Definiuje pojęcie niedokrwistości, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Wymienia rodzaje preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych, określa wskazania do leczenia z ich użyciem, podaje procedury związane z przetoczeniem, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią
Definiuje pojęcie cukrzycy, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne-ze szczególnym uwzględnieniem metod insulinoterapii, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Definiuje pojęcie zespołu nerczycowego, jego remisji i wznowy, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, wymienia przyczyny, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe (w tym steroidoterapii) wraz z ich diagnostyką i terapią.
Definiuje pojęcie zakażenia układu moczowego, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, wymienia przyczyny i czynniki ryzyka, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Definiuje pojęcie kamicy układu moczowego, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, wymienia przyczyny i czynniki ryzyka, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Definiuje pojęcie moczenia nocnego, wyjaśnia patogenezę, podaje epidemiologię, wymienia przyczyny i czynniki ryzyka, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania ostre i przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią.
Definiuje pojęcie alergii, wyjaśnia patogenezę, wymienia przyczyny i czynniki ryzyka występowania alergii u pacjentów onkohematologicznych i diabetologicznych, podaje epidemiologię, opisuje klasyfikację, przeprowadza różnicowanie z innymi jednostkami chorobowymi, wymienia metody diagnostyczne, wymienia metody terapeutyczne, opisuje rokowanie, podaje powikłania.


Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Umiejętność klinicznej oceny przypadków


Samodzielnie przeprowadza: badanie podmiotowe (pacjent i jego rodzice/opiekunowie), analizę dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia dziecka, karty informacyjne leczenia szpitalnego, historia choroby, kart samokontroli cukrzycy, karty obserwacji klinicznej – np. bilansu płynowego), badanie przedmiotowe, interpretację wyników badań dodatkowych. Samodzielnie: sporządza obserwacje medyczne, prezentuje przypadek podczas obchodu lekarskiego.

Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Rola lekarza diagnozującego i leczącego pacjenta w wieku rozwojowym.

Miejsce lekarza w zespole terapeutycznym.

Właściwa postawy etyczna, zawodowa, naukowa.


Umiejętność nawiązywania kontaktu z chorym w wieku rozwojowym - z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup wiekowych pacjentów.

Umiejętność nawiązywania współpracy i zaangażowania rodziców/opiekunów pacjentów w proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Umiejętność współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego.

Świadomość konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Twórcze, aktywne podejście do rozwiązania problemów związanych z diagnostyką i leczeniem chorób.


12. Sposób nauczaniaZajęcia stacjonarne

13. Liczba godzin zajęćWykłady – 13 x 2 h = 26 h

Grupy łączone (12- lub 24-osobowe) – 12 x 2 h = 24 h

Grupy kliniczne (6-osobowe) – 12 x 3 h = 36 h


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeWiedza

Z zakresu nauk podstawowych, diagnostyki i leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wieku rozwojowego

Umiejętności

Badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, interpretacja wyników badań diagnostycznych

Przedmioty

Nauki podstawowe (anatomia, fizjologia itd.), diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, farmakologia, propedeutyka chorób wewnętrznych, propedeutyka chorób dzieci
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniająceStudenckie Koło Naukowe


16. Zawartość kursuPlan zajęć: 08.00-10.15 – zajęcia kliniczne, 10.45 – 12.15 – seminarium, 13.30-15.00 (co tydzień) - wykład

Lokalizacja: SPZOZ USK Nr 4 UM, 91-738 Łódź ul. Sporna 36/50, CDUM 1.18, 92-213 Łódź ul. Pomorska 251

Dostępność sal dydaktycznych: aula, biblioteka, sala dydaktyczna, oddziały szpitalne (V, VI, VII), pracownia badań naukowych
Treść programowa (ogólnie)

Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu onkologii, hematologii, diabetologii i nefrologii dziecięcej. W ramach wykładów i seminariów realizowane są tematy związane z epidemiologią, diagnostyką, różnicowaniem i leczeniem chorób nowotworowych, niedokrwistości i skaz krwotocznych, cukrzycy i zespołu metabolicznego, chorób nerek i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. Ćwiczenia praktyczne realizowane na oddziałach szpitalnych, przy łóżkach pacjentów mają na celu nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzenia: 1) badania podmiotowego i badania przedmiotowego z uwzględnieniem specyfiki chorych w wieku rozwojowym i konieczności ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami pacjentów, 2) oceny dokumentacji medycznej chorych, 3) interpretacji wyników badań dodatkowych, 4) oceny prowadzonej terapii. W ramach zajęć klinicznych studenci zapoznają się także z pracą oddziału, uczestnicząc w oprawach i obchodach lekarskich.


Treść wykładów

1. Przewlekłe narządowe powikłania cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży – 2h

2. Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży – 2h

3. Cukrzyca monogenowa w populacji wieku rozwojowego – 2h

4. Kamica układu moczowego u dzieci i młodzieży – 2h

5. Moczenie nocne i dzienne w populacji wieku rozwojowego – 2h

6. Powikłania steroidoterapii u dzieci i młodzieży – 2h

7. Problemy alergologiczne w onkohematologii i diabetologii dziecięcej – 2 h

8. Profilaktyka powikłań hemofilii u dzieci i młodzieży – 2 h

9. Powiększenie węzłów chłonnych – problem diagnostyczno-terapeutyczny u dzieci – 2h

10. Epidemiologia nowotworów złośliwych w populacji wieku rozwojowego – 2h

11. Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze w populacji wieku rozwojowego – 2h

12. Terapia celowana nowotworów złośliwych w populacji wieku rozwojowego – 2h

13. Transplantacja szpiku kostnego w terapii chorób onkohematologicznych w populacji wieku rozwojowego – 2h


Treść zajęć klinicznych

1. Onkohematologia dziecięca – 3h

2. Onkohematologia dziecięca – 3h

3. Onkohematologia dziecięca – 3h

4. Onkohematologia dziecięca – 3h

5. Onkohematologia dziecięca – 3h

6. Onkohematologia dziecięca – 3h

7. Diabetologia dziecięca – 3h

8. Diabetologia dziecięca – 3h

9. Diabetologia dziecięca – 3h

10. Nefrologia dziecięca – 3h

11. Nefrologia dziecięca – 3h

12. Nefrologia dziecięca – 3h
Treść zajęć seminaryjnych

1. Białaczki wieku dziecięcego – 2h

2. Guzy lite u dzieci i młodzieży – cz. I – 2h

3. Guzy lite u dzieci i młodzieży – cz. II – 2h

4. Skazy krwotoczne – małopłytkowość u dzieci i młodzieży– 2h

5. Skazy krwotoczne naczyniowe i osoczowe u dzieci i młodzieży– 2h

6. Niedokrwistości wieku dziecięcego – 2h

7. Zasady transfuzjologii – 2h

8. Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży – 2h

9. Cukrzyce monogenowe – 2 h

10. Ostre powikłania cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży – 2h

11. Zespół nerczycowy u dzieci i młodzieży – 2h

12. Zakażenia układu moczowego u dzieci i młodzieży – 2h17. Metody nauczania i uczenia sięWykłady, seminaria, zajęcia kliniczne


18. Zalecane źródła nauczaniaPodręczniki obowiązkowe:

1. Kawalec W., Kubicka K. Pediatria t. 1 i 2, PZWL, Warszawa, 2008

2. Dobrzańska A., Ryżko J. Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Elsevier Urban & Partner, 2004
Inne materiały dydaktyczne: treść seminariów dostępna w formie elektronicznej


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie ustne: opisy 2 przypadków (onkologiczny/hematologiczny i diabetologiczny/nefrologiczny)

Zaliczenie pisemne: test z 50 pytaniami z zakresu objętego tematyką seminariów, pytania z jedną odpowiedzią prawidłową, 75 sek./pytanie
20. Zasady egzaminowania

Wiedza:umiejętności praktyczne:


postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęciaPolski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemwojciech.mlynarski@umed.lodz.pl

iwona.pietrzak@umed.lodz.pl

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50

Tel.: (42) 6177750

Pobieranie 53.76 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna