1. Nazwa przedmiotu (kursu) Anestezjologia i intensywna terapiaPobieranie 37,62 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar37,62 Kb.


1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Anestezjologia i intensywna terapia2. Numer kodowy kursuAIC002C


3. Jednostka dydaktyczna


I Zakład Anestezjologii i Intensywnej terapii4. Typ kursu


Obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejStudia magisterskie jednolite


6. Rok studiów


Rok V


7. Semestr


10


8. Liczba punktów ECTS2


9. Koordynator kursu


Prof. dr hab.n.med Wojciech Gaszyński10. Osoby prowadzące zajęcia


Prof. dr hab.n.med W. Gaszyński, Dr n.med. J. Hilewicz-Suzin, Dr n.med. P. Ratajczyk, Dr n med. T. Trafidło, Dr n med. P. Dekert, lek. M. Bratkowski, lek. B. Borkowski, mgr N. Jezierska11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student zna rodzaje, cechy i etapy znieczulenia, rozumie zależność ryzyka znieczulenia od różnych czynników, zna leki i sprzęt używany w anestezjologii


Student potrafi wymienić i omówić listę niezbędnych przygotowań do zabiegu i znieczulenia.

Student wymienia punktację skal oceny ryzyka zabiegu i znieczulenia.

Student potrafi wymienić wskazania i przeciwwskazania do znieczulenia.

Student potrafi wymienić środki, techniki i metody indukcji i prowadzenia znieczulenia ogólnego.

Student potrafi wymienić metody, techniki i środki znieczulenia regionalnego.

Student potrafi omówić podstawowe zasadach opieki, oceny, monitorowania i leczenia we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Student wylicza niepożądane następstwa leczenia operacyjnego i znieczuleń.

Student potrafi omówić zespół potraumatycznych zaburzeń stresowych (PTSD).

Student potrafi wyjaśnić charakter zaburzeń w zespole pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej (POCD).


Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student potrafi w sali operacyjnej asystować do znieczulenia ogólnego i przewodowego.

Student zna zasady opieki i leczenia w okresie pooperacyjnym.

Student potrafi badać oraz prowadzić leczenie bólu pooperacyjnego.


Student potrafi przygotować pacjenta do zabiegu i znieczulenia.

Student potrafi ocenić ryzyko zabiegu i znieczulenia.

Student potrafi przygotować pacjenta do procesu kwalifikacji do znieczulenia.

Student potrafi rozpoznać następstwa działania środków znieczulenia ogólnego.

Student potrafi ocenić następstwa działania środków znieczulenia miejscowego.

Student potrafi zastosować zasady opieki, oceny, monitorowania i leczenia we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Student potrafi rozpoznać zespół potraumatycznych zaburzeń stresowych (PTSD).

Student potrafi rozpoznać zespół pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej (POCD).Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student potrafi prowadzić działania medyczne i współpracować w środowisku Sali Operacyjnej.

Student potrafi pracować w zespole zadaniowym.

Student potrafi dostosować się do zmiennych warunków środowiska pracy.

Student potrafi efektywnie komunikować się z innymi członkami zespołu i współpracownikami zewnętrznymi.

Student potrafi zarządzać zespołem.

Student potrafi prowadzić dokumentację medyczna dla potrzeb interwencji i działań zabiegowych.

Student potrafi analizować, wyjaśniać i doskonalić swoje metody działania.


Student potrafi funkcjonować w środowisku i sytuacji wysokiego ryzyka

Student potrafi pracować w zaawansowanym środowisku technicznym

Student potrafi poprawnie funkcjonować w warunkach pracy wielozadaniowej

Student potrafi komunikować się w warunkach utrudnionego kontaktu

Student potrafi korzystać z alternatywnych sposobów komunikacji

Student potrafi komunikować się za pośrednictwem zaawansowanych środków technicznych.

Student potrafi pracować zespołowo.

Student zyskuje umiejętność elastycznego dostosowania do warunków i środowiska pracy

Student potrafi koordynować elementy pracy w zespole

Student potrafi kierować pracą zespołu.

Student potrafi odpowiednio uzasadniać i dokumentować swoje działania.

Student potrafi wyjaśniać cel i znaczenie swoich działań.

Student potrafi prowadzić komunikacje społeczną.

Student potrafi kreować swój wizerunek zawodowy.


12. Sposób nauczania


Zajęcia stacjonarne13. Liczba godzin zajęćRazem 21 godz:

 • Wykłady – 6 godz.

 • Seminaria w grupach dziekańskich – 6 godz.

 • Ćwiczenia kliniczne – 9 godz.
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Chirurgia, Farmakologia, Medycyna ratunkowa.15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające


Znieczulenie w wybranych dyscyplinach zabiegowych.16. Zawartość kursuWykłady :

 1. Przygotowanie do zabiegu. Ocena ryzyka. Kwalifikacja do znieczulenia.

 2. Znieczulenie ogólne – środki, techniki i metody.

 3. Znieczulenie regionalne (przewodowe) – metody, techniki i środki znieczulenia.

Seminaria:

 1. Praktyka prowadzenia znieczuleń i opieki śródoperacyjnej. Techniki i metody indukcji znieczulenia.

 2. Praktyka prowadzenia znieczuleń i opieki śródoperacyjnej. Niepożądane następstwa leczenia operacyjnego i znieczuleń – zespoły potraumatycznych zaburzeń stresowych (PTSD) i pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej (POCD).

 3. Praktyka prowadzenia znieczuleń i opieki śródoperacyjnej. Techniki podtrzymywania i zakończenia znieczulenia.

Ćwiczenia kliniczne – pokaz, prezentacje praktyczne, praca grupowa, rozwiazywanie przypadków, dyskusja.

17. Metody nauczania i uczenia sięPrzekaz słowny, prezentacje multimedialne, pokaz, prezentacje praktyczne, praca grupowa, rozwiazywanie przypadków, dyskusja.

18. Zalecane źródła nauczaniaF. G. Smith, J. Yeung, T. Gaszyński Intensywna Terapia – Najważniejsze zagadnienia. PZWL 2013.

R.Larsen, A. Kubler: Anestezjologia. Urban & Partner. 2003

19. Zasady uzyskiwania zaliczeń 1. Obecność na wszystkich wykładach lub przygotowanie opracowania teoretycznego na temat każdego wykładu (10 stron A4/ 40 slajdów Power Point)

 2. Obecność i aktywny udział, oraz zaliczenie testowe wszystkich ćwiczeń.

20. Zasady egzaminowania - nie dotyczyWiedza:umiejętności praktyczne:


postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


polski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem


www.umed.lodz.pl/anestezja.pl©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna