1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającegoPobieranie 206 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar206 Kb.

Nr sprawy 53/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


zwana dalej specyfikacją
1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego

Szpital Wojewódzki im. Św. łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów, www.lukasz.med.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz pełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia


  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatek do operacji przepuklin okołostomijnych oraz hemostatyków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

 1. Zamówienie zostało podzielone na 3 zakresów.

33184100-4 Implanty chirurgiczne

33141127-6 Hemostatyki wchłanialne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres roku i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
  1. Zamawiający wymaga: wyceny wyrobów medycznych / produktów (dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych).

  2. Zamawiający wymaga, aby produkty równoważne miały ten sam skład wskazania terapeutyczne.

  3. Wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 12 miesiące od dnia jego dostawy.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie nazw handlowych, kodu katalogowego wyrobu i podania ilości sztuk w opakowaniu.

  5. W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Wykonawców prosimy o składanie ofert na wybrane przez nich zakresy - bez przedrukowywania specyfikacji z nadrukiem „NIE DOTYCZY”.

  6. Wymagany termin płatności wynosi 30.

  7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-3).

  8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

  10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do specyfikacji).

  11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

  12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania Zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w częściowych dostawach, od dnia złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie przez okres: 12 miesiące od dnia zawarcia umowy.


5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.3. zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
5.3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy):

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).


6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 2A do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.3. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji.
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.5.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.5.2. Karta techniczna/ulotka/katalog wyrobu/produktu potwierdzające wymagania – dot. Zakresu 1-3

6.5.3. Certyfikat CE i deklaracja zgodności dla zaoferowanych wyrobów – dot. Zakresu 1-3
6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.7.1. punkcie 6.5.1, specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.7.1.a) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.7.1.a specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.8 specyfikacji stosuje się.

6.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

6.11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.11.2. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.12 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 5. i 6.5, jeżeli:


 1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5. i 6.5.1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),

 2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 5. i 6.5.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

7.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

7.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów, Dział Logistyki, nr sprawy 53/2018

7.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (14) 6315460.

7.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: kgolas@lukasz.med.pl

7.6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 7.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

7.8. Kontakt sprawach niezwiązanych z wyjaśnianiem treści specyfikacji: tel. (14) 6315460.
8. Wadium.

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


10. Sposób przygotowania oferty.
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
10.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie):
10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
10.2.3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji.
10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

10.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.


10.4. Wskazane jest również aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
10.6. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
10.7. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
10.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany zakres/część.

.

10.10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim wypadku wskazane jest, aby oferta składała się z dwóch rozdzielonych części. Część pierwsza oznaczona napisem „Dokumenty jawne” powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty określone w specyfikacji, z wyjątkiem informacji będących w ocenie wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w drugiej części oferty oznaczonej napisem „Informacje zastrzeżone”. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.


10.11. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. Wszystkie wymagania dotyczące składania ofert dotyczą również przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy.
10.12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL 873-27-13-732.
10.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178A

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:dostawę ……………………………

Nr sprawy: 53/2018

Nie otwierać przed ……………………………*

*w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

10.14. Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi przypadek określony w punkcie 10.10.


11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

11.1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia: 01 czerwca 2018 do godziny 10.00
Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego pokoju.
Wszystkie oferty, które zostaną złożone po terminie ich składania, będą zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania. Dla ofert przesłanych pocztą (kurierem itp.) liczy się data wpływu do Zamawiającego
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42 w dniu:


01 czerwca o godzinie 11.15

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.


11.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lukasz.med.pl zakładka zamówienia publiczne w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.
12. Sposób obliczenia ceny.

12.1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, upusty cenowe i podatek VAT, opłatę parkingową itp. (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji).

12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

12.3. W Formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.12 specyfikacji podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce.12.4. Zasady poprawiania omyłek na formularzach. W przypadku stwierdzonych na formularzu ofertowym rozbieżności pomiędzy przedstawieniem wartości liczbowo i słownie, Zamawiający przyjmie za właściwe – kwoty podane liczbowo. Jednocześnie w przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami podanymi na formularzu ofertowym i wynikającymi z kalkulacji podanej w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1A do specyfikacji), Zamawiający przyjmie za właściwe wartości wynikające z Formularza asortymentowo-cenowego.
13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. W zakresach 1-3 oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
Nazwa kryterium

Sposób oceny ofert

Waga

Cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) x 100

gdzie:


- A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

- A(i) - cena podana w ofercie ocenianej100 %

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

14.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

14.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

14.1.4. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

14.2. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


16. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.


17. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.


Główny Księgowy Dyrektor Szpitala
........................................................................ ................................................................................ podpis podpis

Załączniki:


 1. Formularz oferty – załącznik nr 1

 2. Arkusz cenowy (formularz asortymentowo-cenowy) – załącznik nr 1A

 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – złącznik nr 1B

 4. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2, 2A

 5. Wzór umowy – załącznik nr 3


Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY - Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa
……………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………

adres Wykonawcy:


tel. (0 – …….) ……………………………….

fax. (0 – …….) ……………………………….


REGON ......................................................

NIP .......................................................

www: http://..........................................................................................................................

email: ….........................@…............................


W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dostawę siatek do operacji przepuklin okołostomijnych oraz hemostatyków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą w niżej wymienionych zakresach:
Zakres Nr ......... * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)


CENA BRUTTO

...................... złotych (słownie:..................................... ........................................................................... zł)

VAT


...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł)

CENA NETTO


...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł)

jak wyżej należy wymienić kolejno wszystkie pozycje, na które Wykonawca składa ofertę wg powyższego wzoru
 1. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

 4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

  1. Kalkulacja cen ofertowych dla Zakresu Nr ................... (należy wymienić i załączyć te załączniki, na które Wykonawca składa ofertę)
 1. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

    • Część zamówienia: .....................................................................................................................................

    • Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy


 1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. jestem*:

małym i średnim przedsiębiorstwem*

Wykonawcą będącym z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*Wykonawcą z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej *
* właściwe zaznaczyć
Miejscowość ................................ data
………….……………………………………………..

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Pouczenie: Formularz oferty stanowi integralną część Specyfikacji, Wykonawca obowiązany jest do jego wypełnienia. Formularz powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim i podpisany przez osobę uprawnioną do przygotowania oferty. Formularz powinien stanowić pierwsza stronę oferty.

Załącznik nr 1A

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa

Zakres Nr .... (wpisać, powielić w zależności na ile Zakresów Wykonawca składa ofertę)L.p.

Kod katalogowy produktu, nazwa handlowa –

Przedmiot zamówienia

j.m. Op. /szt. /g

ilość sztuk w opakowaniu

Ilość na okres trwania umowy

Cena netto

za 1 Op. /szt /g

VAT

Cena

6x7x8

Producent i

Nr Deklaracji zgodności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
3
4
cena (kolumna 9-wartość brutto) = 6x7x8 np. 3 x 300,00 x 1,08 = 972,00 PLN

Zakres nr ...... z ceną netto . ................zł, brutto ................. zł.
Miejscowość ................................ data
…………………………………………………..

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Nr sprawy 50/2017

Załącznik nr 2 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

Nazwa (firma) i adres wykonawcy: .........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................


Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. ......................................... ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ww. ustawy wykonawca podjął następujące środki naprawcze:

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................


Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby wykonawca reprezentowany przeze mnie powołuje się w niniejszym postępowaniu**:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


...................................................................

miejsce, data

............................................................................podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.................................., dnia ....................................

...................................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

* Składa każdy wykonawca wraz z ofertą** Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie wypełnione lub przekreślić.
Pieczęć Wykonawcy Załącznik 2A do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

‘…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr postępowania ……………………………………………………………………………………………….


Prowadzonym przez: ………………………………………………………………….…………………………….
oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części 5 pkt 5.2 SIWZ.

...................................................................

miejsce, data

............................................................................podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


.................................., dnia ....................................

...................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy
Wzór umowy Załącznik nr 3

Umowa Nr /2018
zawarta w dniu ............ 2018 roku w Tarnowie pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000005908 W-12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000027124, NIP nr 873-27-13-732 , REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:
Anna Czech - Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej części umowyzamawiającym”,


a ....................................................................................................... reprezentowaną przez:


 1. .......................................................................................................................................................

 2. .......................................................................................................................................................

zwana w dalszej części umowywykonawcą

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej progu 221 000,00 EUROpostępowanie nr 52/2018 o następującej treści:


§ 1 - Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa siatek do operacji przepuklin okołostomijnych oraz hemostatyków, zwanych dalej produktem, wymienionym w załączniku nr 1 i 1A do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową, Zakres nr ….

 2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostawy produktów na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

 3. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość produktów oraz termin dostawy.

 4. Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 48 godzin, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy, w nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 12 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi do wskazanego miejsca na terenie Szpitala (dotyczy zamówień na cito).

 5. Dostawy będą poprzedzone zamówieniem pisemnym lub telefonicznym Zamawiającego – Kierownika Apteki.

§ 2 - Cena i warunki dostawy

 1. Cenę zgodna z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy załącznik nr 1, nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień.

 2. Podane w załączniku nr 1A ceny zawierają podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego, opłatę parkingową – Apteka Szpitalna w godzinach 700 – 1300.

 3. Dostawa wraz z wyładunkiem odbywać się będą do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 4. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1A do umowy.

 6. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

 7. Dopuszcza się możliwość dostarczenia produktów po cenie niższej od wskazanej w umowie.

 8. W przypadki prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców produktów objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności 1. Zamawiający podczas odbioru produktów sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.

 2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakującą ilość w terminie zgodnym z § 1 ust. 3 i 4 od dnia otrzymania zgłoszenia.

 3. W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi  fakturę w dwóch egzemplarzach wraz z dostawą, a także w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: aptksiegowosc@lukasz.med.pl) w standardzie "DATAFARM" lub "MALICKI specyfikację do faktury zawierającą następujące dane: logo kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, NIP odbiorcy, nazwę towaru, ilość sprzedaną, ilość sztuk w opakowaniu, cenę netto, % VAT, serię, datę ważności, nr zamówienia i data zamówienia.

 5. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbędzie się na podstawie faktury określającej ilość dostarczonego towaru.

 6. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, sporządzonej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, pod warunkiem, że pomiędzy datą doręczenia a datą płatności faktury zachowany będzie termin nie krótszy niż 14 dni.

 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 8. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

 9. Oświadczam, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast pisemnie poinformujemy o nich Zamawiającego (np. zmiana siedzimy, zmiana numeru konta itp.)


§ 4 – Odpowiedzialność

  1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

   1. w razie niewykonania zamówienia lub nieterminowej realizacji zamówienia,

   2. w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilości produktów, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową.

  3. Prawo odstąpienia od umowy ogranicza się, według wyboru Zamawiającego, do części umowy objętej określonym zamówieniem, albo, do całej reszty niespełnionego do czasu odstąpienia od umowy świadczenia.

  4. Przy pierwszym stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do należytego wykonania umowy.

  5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

  6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki

  7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

  8. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

  9. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.


§5 - Okres obowiązywania umowy.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia ....... 2018 roku do dnia .. ..... roku.


§ 6 - Inne postanowienia

 1. Wykonawca oświadcza, że produkty, o których mowa w § 1 posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

 2. Dostarczany produkt będzie posiadał wymagany termin ważności do stosowania, co najmniej 12 miesięczny.

 3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.

 4. Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

 5. *W przypadku gdy Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie zamówienia odpowiada za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców tak jak za własne działania, uchybienia lub zaniedbania.§ 7 - ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

  1. Niezależnie od okoliczności opisanych w § 7 umowy, zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.

  2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian uwzględnionych w § 2 ust. 8 oraz zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. nazwy i producenta oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tych samych właściwości w przypadku braku dostępności danego towaru,

 2. wielkości (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wielkości opakowania) lub rodzaju opakowania, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

 3. numeru katalogowego produktu,

 4. nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

 5. przedmiotowym (produkt zamienny),

 6. ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),

 7. obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług,

 8. Zmiany stawki podatku od towarów i usług,

 9. obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

 10. zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą:

aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 1. *podwykonawstwa, o którym mowa w § 6 umowy ust. 5, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

§ 8 - Postanowienia końcowe
 1. Załącznik Nr 1 i 1A stanowi integralną część umowy.

 2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik Nr 1: Formularz oferty

Załącznik Nr 1A: Kalkulacja cen oferowanych

Wykonawca Zamawiający

…………………………...............……….. ……………..................………………………..Szpital im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie strona
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna