1. Nazwa działania animacyjnegoPobieranie 190,49 Kb.
Strona2/2
Data21.05.2018
Rozmiar190,49 Kb.
1   2

OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


(dalej Działanie Animacyjne)

w ramach projektu pn.

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia1. Nazwa działania animacyjnego

Plenerowa siłownia miejscem na integrację mieszkańców Słonowic
2. Dane wolontariusza/wolontariuszy odpowiedzialnych z ramienia społeczności za działanie animacyjne (nazwa, adres; liczba osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności, proszę wskazać partnerów - nazwa, adres)

Planowanych jest 10 wolontariuszy. Dane wolontariuszy zostaną przekazane po podpisaniu umowy


z wykonawcą.


Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
Dane zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wykonawcą.


3. Czas i miejsce realizacji (należy wskazać konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania animacyjnego oraz miejsce jego realizacji, czyli obszar , np. miejscowość, gmina, lub nazwę społeczności, np. danej wsi, dzielnicy)

Data rozpoczęcia działania animacyjnego: 12.09.2017 r.

Data zakończenia działania animacyjnego: 06.11.2017 r.

Miejsce realizacji działania animacyjnego: Słonowice, Gmina Brzeżno


4. Krótka charakterystyka działania animacyjnego (max 1500 znaków ze spacjami) (należy wskazać na czym polega przedsięwzięcie, jakie zadania należy przeprowadzić w ramach realizacji działań animacyjnych)

Projekt ma na celu budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Słonowice. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Z efektów operacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy wsi, a także goście z pobliskich miejscowości. Siłownie zewnętrzne są przeznaczone i atrakcyjne dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzież, dorosłych, a także osób starszych. Z urządzeń rekreacyjnych będą mogli korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego typu urządzeń. Siłownia będzie przeznaczona i dostępna dla wszystkich, będzie integrowała różne grupy wiekowe i środowisko lokalne. Takie miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu placu zabaw czas na siłowni będą mogły spędzać całe rodziny

W ramach przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone następujące zadania: 1. Wyrównanie terenu, przygotowanie terenu pod montaż elementów siłowni plenerowej.

 2. Zakup nowych elementów:

 • Motyl + wyciskanie siedząc z pylonem

 • wahadło + twister

 • biegacz wolnostojący

 • narciarz

 • wiosło wolnostojące

 • ławka metalowa z siedziskiem drewnianym 2szt.

 • kosz na śmieci

 1. Montaż zakupionych elementów siłowni plenerowej.

 2. Przeprowadzenie działania animacyjnego: organizacja wydarzenia aktywizującego i integrującego mieszkańców – otwarcie nowopowstałej infrastruktury.

Część zadania zostanie sfinansowana ze środków publicznych tj. funduszu sołeckiego przez Gminę Brzeżno w wysokości 6000zł- urządzenie siłowe Motyl+ wyciskanie siedząc z pylonem.


5. Z czego wynika potrzeba realizacji działania animacyjnego? (max 1500 znaków ze spacjami) (należy wskazać na jakie potrzeby odpowiada działanie animacyjne z perspektywy społeczności, do której jest kierowany, co jest problemem, jakie są jego przyczyny i skutki)

Poprzez działanie animacyjne mieszkańcy zintegrują się przy wspólnej pracy przy planowaniu siłowni, przygotowaniu terenu pod siłownię, wspólnemu zagospodarowaniu terenu itp. Mieszkańcy będą mieli również okazję zintegrować się przy montażu siłowni oraz podczas wspólnej imprezy integracyjnej po zakończeniu prac. Trwałość rezultatu integracji społeczności lokalnej będzie zachowana poprzez fakt, że siłownia plenerowa zostanie wkomponowana w centrum miejscowości i w pobliżu altany, którą mieszkańcy Słowieńska wykonali sami. To sprzyja integracji mieszkańców. Budowa siłowni zewnętrznej będzie wpływała na integrację wewnątrzpokoleniową różnych grup wiekowych. Projekt wpływa bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość korzystania ze sprzętu siłowni na świeżym powietrzu. Podczas, gdy dzieci bawią się na placu zabaw, ich opiekunowie mają możliwość ćwiczyć, mając jednocześnie dzieci w zasięgu wzroku. Aktywność ruchowa w takiej formie nie wymaga specjalnego przygotowania i wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie użytkowników. Zamiast siedzieć na ławeczce będą mogli spędzić czas aktywnie.


6. Kim będą odbiorcy? (max 1000 znaków ze spacjami) (należy wskazać osoby, które będą korzystać z działania animacyjnego np. uczestnicy warsztatów, pikników, słuchacze koncertów, proszę podać ich liczbę)

Zakładamy, że odbiorcami działań będą wszyscy mieszkańcy wsi Słonowic, tj. ok 470 osób, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wezmą oni udział w pracach na rzecz projektu poprzez uczestnictwo w procesie planowania prac, wyboru sprzętu, przygotowania i uprzątnięcie terenu pod siłownię plenerową, organizacji imprezy integracyjnej oraz skorzystają z nowopowstałej infrastruktury.

7. Jaki jest główny cel? Jakie dobro wspólne będzie rozwijane za pomocą działań animacyjnych? (max 1000 znaków ze spacjami)

Celem głównym naszych działań jest integracja mieszkańców i ich aktywizacja. Poprzez wspólne działanie mieszkańcy lepiej się poznają, stworzą wspólną płaszczyznę do dalszej współpracy. Poprzez budowę siłowni zewnętrznej, zwiększy się ich zaangażowanie we wspólne sprawy wsi. W wyniku realizacji projektu zwiększą się kompetencje mieszkańców z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć w społeczności ora nabiorą doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć. Końcowym wynikiem realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie integracja mieszkańców, którzy w przyszłości będą z chęcią podejmowali się kolejnych wyzwań na rzecz lokalnej społeczności.

Uczestnictwo w projekcie przyczyni się również do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Zyskają oni nowe miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego i pielęgnowania relacji sąsiedzkich.8. Jakie są planowane produkty i rezultaty? (max 1000 znaków ze spacjami) Co się zmieni w wyniku realizacji działania animacyjnego w obszarze zdegradowanym? Należy opisać zakładane produkty i rezultaty: jakościowe i ilościowe, oddziaływanie na odbiorców oraz jaki wpływ będą miały na środowisko/społeczność lokalną.

W wyniku realizacji działania animacyjnego powstanie miejsce, które poprawi jakość życia mieszkańców Słonowic. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą miły okazje do integracji ze społecznością lokalną oraz do włączenia się w działania na rzecz swojego otoczenia. Mieszkańcy Słonowic dzięki stworzeniu miejsca rekreacji i sportu będą mogli się wspólnie spotykać oraz prowadzić aktywny tryb życia.

W wyniku realizacji działania animacyjnego, zostaną zrealizowane następujące wskaźniki.

Wskaźnik produktu:


 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba zrealizowanych działań animacyjnych – 1 szt.,

 • Liczba nowej infrastruktury rekreacyjnej – 1 szt.,

 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,

 • Wzrost zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz lokalnej społeczności i odpowiedzialności za dobro wspólne,

 • Poprawa estetyki miejscowości,

 • Wyrównywanie szans dostępu do aktywności fizycznej na terenie wiejskim,

 • Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców Słonowic.

Przy realizacji projektu będą uczestniczyli mieszkańcy Słonowic. Spowoduje to pobudzenie świadomości mieszkańców do przynależności lokalnej oraz wpłynie pozytywnie na poczucie odpowiedzialności za nowopowstałą infrastrukturę. Miejsce rekreacji stanie się wizytówką Słonowic oraz będzie idealnym miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli spędzić wolny czas.

9. Harmonogram zadań zaplanowanych w projekcie. Prosimy wskazać zadania planowane do realizacji w ramach działań animacyjnych wraz z terminami ich wykonania.

Poszczególne zadania w zakresie realizowanego działania animacyjnego


Wartość etapu w PLN

Termin realizacji- rozpoczęcie

(DD-MM-RRRR)

Termin realizacji- zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Etap I: Wstępny

Zlecenie robót budowlanych, zamówienie materiałów, wyrównanie terenu,

przygotowanie terenu,

12.09.2017 r.

29.09.2017 r.

Etap II: Działań właściwych

Montaż elementów siłowni plenerowej i stołu tenisowego


29.09.2017 r.

25.10.2017 r.

Etap III: Końcowy

Otwarcie miejsca integracji – impreza integracyjna i przeprowadzenie działania animacyjnego dla mieszkańców


25.10.2017 r..

06.11.2017 r.

10. Przewidywany udział wolontariuszy w działaniu animacyjnym (min. 10 osób) (max 1000 znaków ze spacjami). Proszę opisać rolę wolontariuszy w realizacji działań animacyjnych oraz wskazać ich liczbę i czas pracy przy realizacji działania animacyjnego, posiadane umiejętności doświadczenie w danym zakresie.

W działaniu animacyjnym wezmą udział 10 wolontariuszy, którzy przygotują teren pod zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej, wysprzątają teren przyległy do. Wspólnymi siłami z mieszkańcami zagospodarują miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez rozplantowanie ziemi oraz wykonanie niezbędnych prac dodatkowych na terenie pod siłownię oraz nadzór nad montaż elementów siłowni. Wolontariusze uczestniczyć będą także podczas imprezy integracyjnej z okazji otwarcia miejsca rekreacji. Łączna ilość czasu pracy wolontariuszy wyniesie 210 godzin – średnio 21 godziny na 1 wolontariusza. Wykonywane prace nie wymagają specjalnych umiejętności i kwalifikacji.

11. W jaki sposób działania animacyjne wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym* (min. 10 osób) ? Proszę opisać (max 1000 znaków ze spacjami) - wstępną wersję wypełnia Animator/Facylitator, pełną wersję Operator


*Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

  • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

  • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; − osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

  • osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

  • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

  • osoby niesamodzielne;

  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020

Działania animacyjne w miejscowości Słonowice zakładają zaangażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaangażowanie to ma wymiar edukacyjny i społeczny, gdyż mieszkańcy uczestnicząc w planowaniu działań nabędą umiejętności pracy w grupie, swobodnego wypowiadania się, zgłaszania pomysłów oraz zwiększą się ich kompetencje społeczne.

Na imprezę integracyjną zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy Słonowice.12. Prosimy o wskazanie osób i instytucji uczestniczących w realizacji działania animacyjnego i w jakim zakresie? (należy wypełnić poniższą tabelę poprzez wpisanie nazwy podmiotu, imion i nazwisk osób uczestniczących w realizacji działania animacyjnego w odpowiednich miejscach lub jeśli nie dotyczy wpisać “nie dotyczy” )
Zał. do pkt. 12.

Samorząd i instytucje publiczne

Firmy

Organizacje pozarządowe

Wolontariusze

Inni (wpisać nazwę)

Wsparcie finansowe

6 000,00

-

-

-

-

Wsparcie w formie wykonania pracy w projekcie

-

-

-

10 osób
x 21 godziny

(pkt 2 wniosku)-

Użyczenie sali, pomieszczenia, terenu

-

-

-

-

-

Użyczenie środków transportu

-

-

-

-

-

Środki materialne (np. przedmioty biurowe, materiały potrzebne w projekcie, narzędzia)

-

-

-

-

-

Wsparcie konsultacyjne, doradztwo

-

-

-

-

-

Inne jakie……

-

-

-

-

-

13. Budżet działania animacyjnego

UWAGA:
a) budżet należy opracować w walucie PLN, wskazując kwoty całkowite - koszty w wartościach brutto lub w przypadku honorariów wynagrodzenie z wszystkimi pochodnymi;
b) należy podać poszczególne wydatki wraz z kalkulacją;
c) budżet powinien uwzględniać wyłącznie koszty kwalifikowalne, zgodnie z
Regulaminem dotyczącym procedur realizacji i finansowania działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu “Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00;
d) należy pamiętać o tym, aby budżet był spójny z zaplanowanymi zadaniami w punkcie 9;Lp.


Nazwa wydatku

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

(ilość x cena jedn.)

1

Zakup elementów siłowni zewnętrznej:

 • Motyl + wyciskanie siedząc z pylonem

 • wahadło + twister

 • biegacz wolnostojący

 • narciarz

 • wiosło wolnostojące

 • ławka metalowa z siedziskiem drewnianym 2szt.

 • kosz na śmieci

3.

Projekt budowlany

RAZEM14. Uwarunkowania formalno-prawne (należy odnieść się do uwarunkowań wynikających z procedur zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. Wskazać, czy inwestycja jest zgodna ze studium lub planem miejscowym i czy do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie na budowę albo wymagane są inne decyzje administracyjne. Należy także określić, czy jest zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania inwestycyjnego na jego terenie, względnie czy dysponuje się nieruchomością na cele projektu (np. użyczenie, dzierżawa).

Zgodnie z prawem budowlanym konieczne jest dokonanie zgłoszenia wykonania robót do Starostwa Powiatowego - Wydziału Architektury i Budownictwa. Teren, na którym powstanie infrastruktura jest własnością Gminy Brzeżno i właściciel wyraża zgodę realizacje przedsięwzięcia.Strona z


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna