1. Czołowym przedstawicielem szkoły klasycznej w ekonomii jest: SmithsPobieranie 29,62 Kb.
Data21.02.2018
Rozmiar29,62 Kb.

1.Czołowym przedstawicielem szkoły klasycznej w ekonomii jest: Smiths.

2.Monetaryzm jest uznawany jako jeden z nurtów ekonomii: współczesnej.

3.Zasadniczym obszarem zainteresowania ekonomii obecnie jest: gospodarowanie w warunkach rzadkości.

4.Ekonomia pozytywna: przedstawia realia danej gospodarki oraz rządzące nią prawidłowości.

5.Krzywa transformacji produktu przedstawia:

hipotetyczne kombinacje struktury produkcji dóbr i usług w warunkach racjonalnego i pełnego wykorzystania zasobów.

6.Występowanie zysku ekonomicznego jest zjawiskiem trwałym w warunkach: monopolu pełnego.

7.Korzyści skali znajdują wyraz w:

obniżce przeciętnych kosztów produkcji.

8.Operacje typu reserve repo i veto mają na celu:

kontrolę podaży pieniądza na rynku.

9.Baza monetarna to: gotówka w obiegu plus rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych.

10.WIBOR to: średnia stopa procentowa oferowana przy dawaniu lokaty innemu bankowi komercyjnemu.

11.Pierwotny rynek kapitałowy oznacza: sprzedaż papierów wartościowych przez eminentna pierwszemu nabywcy.

12.Kapitał akcyjny to: suma środków uzyskiwana ze sprzedaży akcji po cenie nominalnej.

13.Płaca akordowa to: wynagrodzenie ze sprzedaży akcji uzależnione od wymiernych wyników pracy.

14.Zilustruj graficznie nadwyżkę konsumenta

15.Krzywa obojętności informuje nas, że: wszystkie punkty leżace na niej są dla gospodarstwa domowego obojętne, dają mu

jednakowy ogólny pomiar zaspokojenia potrzeb – są jednakowo użyteczne.

16.Efekt substytucji dla wzrostu ceny dobra z osi x jest określany przez:

ruch w górę na danej krzywej obojętności

17.Powiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa w drodze łączenia niezależnych kapitałów to: centralizacja.

18.Odpowiedź solidarna całym majątkiem ma miejsce w przypadku: spółek osobowych.

19.Funkcja produkcji ukazuje zależności rozmiarów produkcji od poziomu: nakładów czynników produkcji

20.Prawo nieproporcjonalnych przychodów dotyczy:

całej krzywej produkcji.

21.Krzywa Knighta w swoim punkcie przegięcia wyraża więcej na proporcjonalny przyrost produkcji w stosunku do poniesionych nakładów ? NIE

22.Krańcowa produkcyjność czynnika wytwórczego to stosunek: przyrostu produkcji do przyrostu danego czynnika wytwórczego.

23.Produkt przeciętny jest maksymalny wówczas, gdy:

produkt krańcowy = produktowi przeciętnemu.

24.Krzywa produkcyjności krańcowej osiąga swoje maksimum w punkcie przecięcia się z krzywą produkcyjności przeciętnej:NIE.

25.W punkcie, w którym produkt krańcowy zmienia się rosnąco w malejący występuje: punkt przegięcia krzywej produktu

całkowitego.

26.Krzywa produktu przeciętnego w warunkach działania prawa wydajności proporcjonalnej jest równoległa do osi odciętych (x)

27.Krzywa obojętności producenta wyznacza możliwe techniki wytwarzania tego samego produktu w danej firmie.

28.Gdy produkcyjność końcowa i przeciętna spadają to produkcyjność całkowita najpierw rośnie a później spada.

29.Koszt zmienny przeciętny oznacza: przeciętne nakłady zmiennych czynników produkcji.

30.Zysk normalny jest składnikiem: ekonomicznego kosztu produkcji.

31.Gdy produkcja spada do 0, koszt całkowity spadnie do 0 w krótkim czasie: NIE

32.Zysk zerowy to inaczej:koszt alternatywny utraconych możliwości.

33.Suma kosztów całkowitych biorąc za podstawę koszt krańcowy jest równa = suma kosztów krańcowych + koszt stały.

34.Techniczne optimum produkcji przedsiębiorstwa wyznacza: punkt przecięcia krzywej kosztu przeciętnego i krańcowego.

35.Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest maksymalny wtedy, gdy: różnica między utargiem całkowitym i kosztem

całkowitym jest maksymalna.

36.Przywództwo cenowe ma miejsce w warunkach konkurencji doskonałej:NIE.

37.Wielkość produkcji wytworzona przez przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne jest wyznaczana przez punkt przecięcia

się:krzywej popytu krańcowego krańcowego linii ceny.

38.Krzywa popytu na produkty monopolu jest linią o nachyleniu:ujemnym.

39.W warunkach monopolu utarg krańcowy = 0 w sytuacji, gdy:elastyczność cenowa = 1.

40.Monopol „prowadzi” do trwałej nadwyżki wolnych mocy produkcyjnych.

41.Optima techniczne i ekonomiczne produkcji znajdują się w tym samym punkcie w warunkach równowagi gałęzi w konkurencji

doskonałej.

42.Gdy wzrastają koszty krańcowe, firmy konkurencji monopolistycznej nie zmieniają ceny ani wielkości produkcji:NIE.

43.Monopole dzisiaj nie mają dużej siły rynkowej jeśli istnieją substytuty ich produktów:TAK.

44.Na rynku oligopolistycznym istnieją bariery wejścia w postaci: np. zróżnicowania produktu lub korzyści skali:TAK.

45.Konkurencja niecelowa obejmuje reklamę, doskonalenie usługi sprzedażowe, większe udogodnienia, itp.:TAK.

46.„Złamanie” krzywej popytu:skłania uczestników do stabilizacji cen.

47.Realna stopa procentowa oznacza: oprocentowanie po skorygowaniu o wskaźnik inflacji.

48.Krzywa podaży danego dobra ulegnie przesunięciu w lewo, jeśli przy cetens paribus: wzrosną koszty produkcji, wzrosną

ceny substytutu, wzrośnie eksport.

49.Współczynnik fleksybilności cen wyraża:reakcję ceny na zmianę wielkości popytu.

50.Prawo malejącej użyteczności krańcowej oznacza, że: satysfakcja ..... przez konsumenta z kolejnych jednostek zużywanego

dobra maleje.

51.Paradoks Giffena można zilustrować przy pomocy:

rosnącej krzywej popytu.

52.Popyt jest nieelastyczny, jeśli: wzrost ceny powoduje mniej niż proporcjonalny spadek wielkości popytu.

53.Elastyczność krzyżowa popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, że analizowane dobra są: substytucyjne.

54.Mikroekonomia swoje zainteresowania koncentruje na: badaniu poszczególnych rynków i usług, obserwacji zachowań

pojedynczych podmiotów gospodarczych.

55.Usamodzielnienie się ekonomii jako dyscypliny naukowej związane jest szczególnie z dorobkiem: angielskiej szkoły

klasycznej (Smith, Ricardo, Bay).

56.Franchising dystrybucyjny oznacza: wyłączne prawo do dystrybucji produktów określonej firmy.

57.Popyt na dane dobra oznacza: ilość dobra jaką nabywcy chcą i mogą kupić po różnych cenach.

58.Które z podanych czynników nie spowodują zmiany wielkości popytu na cytryny: zmiana w dochodach konsumentów, zmiana

gustów i preferencji konsumenckich, informacje prasowe o szkodliwości jedzenia cytrusów.

59.Mieszana elastyczności popytu oznacza (stopień relacji) zmianę procentową popytu na towar x do procentowej zmiany ceny

towaru. Mówimy, że jest dodatnia, gdy: produkty są względem siebie substytutywne.

60.Gdy użyteczność całkowita osiąga maksimum użyteczność krańcowa wynosi 0.

61.Efekt dochodowy dla konsumenta oznacza: zmianę rozmiarów zakupów w rezultacie wzrostu dochodu realnego, zmianę rozmiarów

zakupów w rezultacie spadków dochodu realnego.

62.Co można powiedzieć na temat przebiegu produkcyjności przeciętnej w warunkach działania prawa wydajności

proporcjonalnej: jest ona równoległa do osi odciętych.

63.Substytucja to: stosunek, zgodnie z którym można zastąpić jeden czynnik produkcji innym nie zmniejszając przy tym

produkcji.

64.Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:

- gdy przestaje działać prawo rosnących przychodów, koszt krańcowy zaczyna rosnąć

- gdy działa prawo malejącej wydajności koszt zmienny przeciętny stale rośnie

- gdy produkt krańcowy maleje, koszt krańcowy również maleje.

65.Malejące korzyści skali znajdują wyraz w pozytywnym nachyleniu długookresowej krzywej kosztów przeciętnychTAK.

66.Która krzywa opada, gdy krzywa kosztu krańcowego znajduje się pod nią: krzywa kosztu zmiennego przeciętnego.

67.Zysk normalny jest elementem kosztów produkcji TAK.

68.Przedsięwzięcie rentowne w świetle teorii ekonomii to takie dla którego:

- przedsiębiorca realizuje zysk zerowy od wszystkich własnych czynników wytwórczych

- przychód ze sprzedaży jest równy kosztom ekonomicznym.

69.Przedsiębiorstwo to instytucja systemu ekonomicznego której zasoby są podporządkowane: pomnażaniu kapitału.

70.Firmę indywidualnego właściciela cechuje z reguły duża mobilność produkcji.

71.Pieniądz „wielkiej mocy” to ilość pieniądza gotówkowego w obiegu + rezerwy obowiązkowe banków (baza

monetarna).

72.Popyt transakcyjny na pieniądz związany jest z chęcią: zawierania codziennych operacji kupna-sprzedaży.

73.Depozyt typu tom/next oznacza, że pieniądze są przekazywane w dzień następny po zawarciu umowy, a zwrócenie pieniądza w

dniu następnym.

74.Nominalna stopa procentowa to: wynagrodzenie jakie uzyskuje wierzyciel od dłużnika z tytułu

75.Giełda towarowa i aukcja są pojęciem tożsamym ponieważ: przedmiot transakcji ma charakter mieszany.

76.Obligacja zamienna przynosi właścicielowi korzyść w postaci zamiany na akcję na rynku wtórnym.

77.Stopa satysfakcji służy do obliczania czy określony kurs jest transakcyjny czy nietransakcyjny na poziomie odpowiedniego

pułapu w czasie notowań danej sesji giełdowej.

78.Oferta sprzedaży oznacza: nadwyżkę sprzedaży dla kursu nietransakcyjnego.

79.Cena kapitału to jeden ze wskaźników analizy fundamentalnej. Oznacza on: stosunek ceny rynkowej do wartości księgowej

akcji.

80.Jeśli konsument znajduje się poniżej własnej linii budżetowej, to:- może jeszcze wydawać swoje dochody

- zgromadził oszczędności.

81.Użyteczność krańcowa to: przyjemność, korzyść, satysfakcja z konsumpcji dodatkowej jednostki dobra.

82.Dobro niższego rzędu to takie, które zostało wadliwie wykonane: NIE.

83.Jeśli krzywa obojętności jest pionowa (dobro x na osi odciętych) to konsument osiągnął nasycenie:

dobrem X.

84.Przedsiębiorstwo to instytucja podporządkowana maksymalizacji długookresowych utargów.

85.=17


86.Ścieżka rozwoju firmy to kombinacja najniższych kosztów przy maksymalnej wielkości produkcji. SPÓŁKA

87.=18


88.Osobowość prawną posiadają: spółka akcyjna.

89.Kapitał własny spółki tworzy suma środków wydatkowana przez inwestorów instytucjonalnych. .

TEORIA PRODUKCJI.

90.=22


91.=27

92.Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:

- jeśli produkt krańcowy jest malejący to koszt krańcowy rośnie

- gdy działa prawo malejącej wydajności koszt krańcowy rośnie

- gdy produkt przeciętny rośnie to koszt przeciętny maleje.

93.=29


94.=32

95.`=34©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna