1. charakterystyka firmy dane ogólnePobieranie 325,66 Kb.
Strona1/3
Data09.07.2018
Rozmiar325,66 Kb.
  1   2   3STRATEGIA DZIAŁANIA FIRMY:

SOKOŁOWSKIE ZAKŁADY MIĘSNE S.A.

z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY
1.1. DANE OGÓLNE


 • Nazwa firmy

„Sokołowskie Zakłady Mięsne” Spółka Akcyjna

Spółka może używać skrótu: „Sokołów” S.A. • Siedziba i adres firmy

Siedzibą firmy jest Sokołów Podlaski.

Adres firmy:

Numery telekomunikacyjne firmy:

Telefon:

Fax:

Telex


 • Numer identyfikatora GUS (REGON) • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)1.2. FORMA PRAWNA FIRMY

Firma działa jako Spółka akcyjna.

Spółka powstała na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa i została wpisana do rejestru handlowego w dniu 11 czerwca 1992 roku pod numerem RHB-713 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa.
1.3. PRZEPISY PRAWNE NA PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA FIRMA

Spółka działa na podstawie Statutu oraz utrzymywanych w mocy przepisów Kodeksu handlowego i ustaw szczególnych.


1.4. SĄD REJESTROWY

Sądem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa.

Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 11 czerwca 1992 roku pod numerem RHB-713
1.5. HISTORIA FIRMY

Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wybudowane w październiku 1975r. Początkowo Zakłady były włączone w strukturę Mazowieckiego Kombinatu Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, a od 1978 r. weszły w skład Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego (OPPMs) w Łukowie. Na podstawie zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1989 r. nr 75 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 10 maja 1989 r. nr 87, Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wydzielone ze struktury OPPMs w Łukowie. Na bazie majątku OPPMs w Łukowie utworzone zostało Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. Dnia 20 maja 1992 r. Minister Przekształceń Własnościowych

działając na wniosek Dyrektora i Rady Pracowniczej PPMs w Sokołowie Podlaskim dokonał aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną pod firmą „Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego” S.A. Cały kapitał akcyjny spółki został objęty przez Skarb Państwa.

W dniu 10 marca 1993 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o zmianie dotychczasowego Statutu Spółki. Zmianie uległ m.in. zapis Statutu odnoszący się do firmy Spółki. Od dnia 16 marca 1993 r. tj. od dnia wpisania powyższych zmian do rejestru handlowego, Spółka działa pod firmą „Sokołowskie Zakłady Mięsne” S.A.

Na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 maja 1993 r. nr RF-411-5-53-901/93 Spółka uzyskała zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu 1.750.000 akcji Spółki. W okresie od 7 do 21 czerwca 1993 r. 1.050.000 akcji Spółki, stanowiących 60% kapitału akcyjnego zostało zaoferowanych do sprzedaży w ramach oferty publicznej. Od dnia 10 sierpnia 1993 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1.6. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I ORGANIZACYJNE FIRMY Z INNYMI PODMIOTAMI
Spółka jest właścicielem akcji i udziałów w innych podmiotach. Szczegółowe informacje na temat posiadanych przez firmę akcji i udziałów zawiera zamieszczona poniżej tabela.


Firma i siedziba spółki

Przedmiot działalności spółki

Ilość posiadanych akcji lub udziałów

Wartość posiadanych akcji lub udziałów (zł)

Procent posiadanego kapitału akcyjnego

Procent posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1

2

3

4

5

6

1. AGRO-SOKOŁÓW 1

Sp. z o. o. w Pieckach29 000

2 900 000

100

100

1

2

3

4

5

6

2. AGRO-SOKOŁÓW 2

Sp. z o. o. w Jagodnem • Rolnictwo, łowiectwo i pokrewna działalność usługowa;

 • produkcja artykułów spożywczych i napojów;

 • handel hurtowy i komisowy;

 • handel detaliczny;

30 000

3 000 000

100

100

3. AGRO-SOKOŁÓW 3

Sp. z o. o. w Wielbarku • rolnictwo, łowiectwo i pokrewna działalność usługowa;

 • produkcja artykułów spożywczych i napojów;

 • handel hurtowy i komisowy;

 • handel detaliczny;

25 000

2 550 000

100

100

4.TRANS- Mięs

Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim • towarowy transport lądowy;

 • sprzedaż pojazdów mechanicznych, paliw, badania i analizy techniczne;

 • wynajem środków transportu lądowego;

 • sprzedaż hurtowa żywych zwierzą, mięsa i wyrobów mięsnych;

17 500

1 750 000

100

100

5. INWEST-SOKOŁÓW

Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim • handel hurtowy i komisowy;

 • handel detaliczny;

 • doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem;

 • działalność agencji zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami;

70 478

7 047 800

100

100

6. INWEST-SOKOŁÓW BIS Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim

 • prowadzenie na rachunek własny i w pośrednictwie operacji finansowych na rynku kapitałowym;

 • świadczenie usług doradczych, w tym doradztwo w zakresie obrotu; nieruchomościami

 • prowadzenie działalności marketingowej na rynku kapitałowym;

100

10 000

100

100

1

2

3

4

5

6

7. „Zakłady mięsne w Kole” S.A.

 • skup zwierząt rzeźnych i hodowlanych;

 • produkcja mięsa i jego przetworów;

 • przetwórstwo ubocznych artykułów uboju zwierząt rzeźnych

 • działalność handlowa ( w kraju i za granicą) w powyższym zakresie oraz w zakresie innych artykułów spożywczych;

400

40 000

25

25

8. Wytwórnia Salami IGLOOMEAT-SOKOŁÓW

Sp. z o. o. w Dębicy • produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych;

 • produkcja olejów i tłuszczów;

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności i napojów;

 • transport lądowy;

75 468

7 546 800

47,95

47,95

9. Tormięs S.A. w Toruniu w likwidacji

 • działalność produkcyjna i handlowa w dziedzinie przetwórstwa mięsnego;

919 502

3 889 493

46,60

46,60

10. BIG Bank GDAŃSKI S.A. w Warszawie

 • świadczenie usług na podstawie ustawy o prawo bankowe

4 360 490

4 360 490

1,02

1,02


1.7. KAPITAŁY I FUNDUSZE
Kapitały spółki

Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego oraz zapisami Statutu, Spółka może tworzyć następujące kapitały własne: • kapitał akcyjny

 • kapitał zapasowy

 • kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony na podstawie Ustawy o rachunkowości

Na dzień 30.09.1998 r. kapitały własne wynosiły:

Rodzaj kapitału

Wielkość w tys. zł.

Kapitał akcyjny

33 000,0

Kapitał zapasowy

59 457,1

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych

21 805,3

Razem

114 262,6

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 33 000 000 złotych i dzieli się na 33 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki obrazuje poniższa tabela:


Wielkość kapitału akcyjnego (w zł)

Liczba akcji

Rodzaj akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Data rejestracji zmian w kapitale akcyjnym

17 500 000

17 500 000

na okaziciela

1

11 06 1992

27 500 000

27 500 000

na okaziciela

1

17 10 1994

33 000 000

33 000 000

na okaziciela

1

29 10 19972. DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORU ORAZ O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH
2.1. ZARZĄD

Skład Zarządu Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. :Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni pan Jan Augustynowicz, lat 49.

Wykształcenie wyższe - Akademia Rolnicza w Lublinie, mgr zootechniki. Po ukończeniu studiów odbył staż w Państwowym Gospodarstwie Rolniczym. Następnie był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich, Zakładach Mięsnych w Łukowie.

Od 1985 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku Dyrektora.


 • Krzysztof Lewczuk, Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni pan Krzysztof Lewczuk, lat 42.

Wykształcenie wyższe - Wydział Chemiczno-Matematyczny WSRP w Siedlcach oraz wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przed objęciem w 1991 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki był zatrudniony w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego na stanowisku kierowniczym, Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji w Siedlcach na stanowisku zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych.

Od 1985 r. w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych Głównego Księgowego.


Funkcję członka zarządu pełni pan Witold Machnacz, lat 43.

Wykształcenie wyższe - Wydział Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki był zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Olsztynie na stanowisku mistrza a następnie kierownika.


2.2. RADA NADZORCZA

Członkowie Rady Nadzorczej Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. : • Andrzej Betlej, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe - Wydział Samochodów i Maszyn Rolniczych oraz Wydział Mechaniczny - Technologiczny Politechniki Warszawskiej, a także Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Andrzej Betlej jest wiceprezesem BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. • Roman Urban, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe - doktor habilitowany, profesor nauk ekonomicznych.

Pan Roman Urban jest zatrudniony w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Wykształcenie wyższe - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie.

Pan Stanisław Skrzypek jest zatrudniony w AGRAIMPEX Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję prezesa. • Mirosław Nowicki, członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze.

Pan Mirosław Nowicki jest zatrudniony w BIG Bank GDAŃSKI S.A. na stanowisku Dyrektora Centrum Biznesu Centrali Banku. • Michał Tomasik, sekretarz Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne.

Pan Michał Tomasik jest zatrudniony w „Sokołwskich Zakładach Mięsnych” S.A. na stanowisku starszego mistrza uboju. • Ryszard Jelonek, członek rady nadzorczej

Wykształcenie wyższe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.

Aktualnie pan Ryszard Jelonek pełni funkcję prezesa APT Bonus Sp. z o.o. • Krzysztof Loth, członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe, tytuł doktora ekonomii.

Pan Krzysztof Loth jest zatrudniony w UNIDO w Polsce na stanowisku Dyrektor Biura.


3. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SOKOŁOWSKICH ZAKŁADÓW MIĘSNYCH S.A.
3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Sokołowskie Zakłady Mięsne prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie: • skupy oraz uboju żywca (bydła i trzody);

 • przetwórstwa mięsnego;

 • obrotu mięsem i jego przetworami oraz pochodnymi;

 • produkcji mączek paszowych i tłuszczów utylizacyjnych;

 • eksportu i importu w powyższym zakresie;

Podstawowa oferta handlowa Spółki obejmuje 182 wyroby, a w tym:

 • 12 rodzajów mięsa wołowego;

 • 13 rodzajów mięsa wieprzowego;

 • 6 rodzajów mięsa kulinarnego „Limousine”;

 • 5 rodzajów mięs do pieczenia;

 • wędliny;

 • 8 rodzajów wędlin grillowych;

 • 10 rodzajów wyrobu garmażeryjnych;

 • 12 rodzajów wyrobów podrobowych;

 • 15 rodzajów konserw;

Spółka prowadzi również sprzedaż ubocznych produktów poubojowych: skór, tłuszczy technicznych, jelit, gruczołów, kości itp. W niewielkich ilościach prowadzona jest również sprzedaż mączek oraz pasz.

Oprócz przetwórstwa mięsnego Spółka prowadzi hurtową sprzedaż wyrobów własnych oraz detaliczną sprzedaż towarów obcych i wyrobów własnych. Sprzedaż towarów obcych ma jednak charakter uboczny i służy rozszerzeniu oferty asortymentowej.
3.2. WARTOŚĆ SPRZEDAŻY SOKOŁOWSKICH ZAKŁADÓW MIĘSNYCH S.A.

Wartościową strukturę sprzedaży Spółki „SOKOŁÓW” S.A. przedstawia tabela:1997
Wartość

(tys. zł)1997
Udział %

I półrocze 1998

Wartość


(tys. zł)

I półrocze 1998

Udział %


Przetwory mięsne

247 470,5

83%

116 057,0

76%

Mięso

27 348,0

9%

23 461,0

15%

Tłuszcze

4 351,0

1%

1 938,0

1%

Konserwy

7 499,0

3%

3 937,0

3%

Pozostałe (1)

4 048,0

1%

3 047,9

2%

Przychody ze sprzedaży produktów razem

290 716,5

97%

148 440,9

97%

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (2)

8 129,7

3%

4 419,5

3%

Przychody ze sprzedaży ogółem

298 846,2

100%

152 860,4

100%

(1) pozycja ta obejmuje sprzedaż skór, mączek, paszy i usług

(2) pozycja ta obejmuje towary i materiały obce zakupione celem odsprzedaży
4. MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA


5. GŁÓWNE CELE I ZADANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Cele i zadania Sokołwskich Zakładów Mięsnych S.A. przedstawia schemat :Cele przedsiębiorstwa

Cele FinansoweCele polityki sprzedaży

Cele rozwojowe

Cele zarządzania

Wzrost przychodów ze sprzedaży

Optymalny koszt produkcji

Rozwój produkcji

Rozwój Finansowego majątku trwałego

Zwiększenie nakładów na majątek trwały

Zwiększenie nakładów na finansowy majątek trwały

Zwiększenie sprzedaży

Połączenie z zakładami mięsnymi „KOŁO” S.A.

Podwyższenie kapitału w spółkach wchodzących w skład „SOKOŁÓW”

Modernizacja sieci dystrybucji

Modernizacja budynków produkcyjnych

Modernizacja maszyn i urządzeń  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna