1. cel ogólny poprawa, jakości życia osób związanych z gospodarką rybackąPobieranie 56,23 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar56,23 Kb.

1. CEL OGÓLNY

POPRAWA, JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ RYBACKĄ
1.1. CEL SZCZEGÓŁOWY

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców terenów zależnych od rybactwa

CO1.: Poprawa, jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką

Cel szczegółowy

Środki

Zakres i liczba operacji

Preferowane typy operacji

CS1.1

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców terenów zależnych od rybactwa.
 • Spotkania aktywizujące;

 • Spotkania informacyjne;

 • Szkolenie lokalnych liderów;

 • Organizowanie szkoleń;

 • Zorganizowanie sieci lokalnych koordynatorów;

 • Bieżąca analiza potrzeb mieszkańców obszaru;

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa.
Liczba operacji około 25

 • Adaptacja i wyposażenie miejsc związanych z dostępem do sieci Internet;

 • Rewitalizacja miejscowości, w tym: remonty, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku, remonty lub wyposażanie budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażenie;

 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży rozwijające ich zainteresowania i talenty;

 • Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.
Liczba operacji około 48


 • Tworzenie punktów sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

 • Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa;

 • Tworzenie punktów usług prawniczych, rachunkowo – księgowych i doradztwa podatkowego;

 • Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu sportu, rozrywki i rekreacji

 • Podejmowanie działalności z zakresu opieki zdrowotnej

 • Udział w kursach szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych;

 • Podejmowanie działalności usługowej związanej z wyżywieniem;

 • Podejmowanie działalności w zakresie usług naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.
Liczba operacji około 8

 • Wykonanie badania dotyczącego oferty społeczno-kulturalnej obszaru;

 • Prowadzenie badan dotyczących potrzeb lokalnych rybaków na usługi gospodarcze;

 • Aktywizowanie mieszkańców;

 • Prowadzenie szkoleń informacyjnych;

 • Promowanie efektów podjętych operacji i ich wpływu na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszaru działania LGR;

 • Szkolenie lokalnych liderów;

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
Liczba operacji około 2

 • Nawiązywanie współpracy z lokalnymi grupami z innych regionów w celu wymiany doświadczeń, pozyskiwania dodatkowej wiedzy i umiejętności na temat realizacji LSROR;

 • Wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne;

2. CEL OGÓLNY

ROZWÓJ EKOTURYSTYKI, REKREACJI BAZUJACEJ NA WZMOCNIENIU KONKURENCYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA
2.1. CEL SZCZEGÓŁOWY

Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od gospodarki rybackiej, w tym w szczególności atrakcyjności turystycznej

Preferowane operacje

Cel szczegółowy

Środki

Zakres i liczba operacji

Preferowane typy operacji

Poprawa atrakcyjności obszarów zależnych od gospodarki rybackiej, w tym w szczególności atrakcyjności turystycznej


 • Spotkania aktywizujące;

 • Promocja możliwości wspierania rozwoju działalności turystycznej na stronie internetowej, w lokalnej prasie;

 • Wspieranie powstawania punktów informacyjnych;

 • Promowanie działalności LGR na imprezach lokalnych, festynach, targach;

 • Aktywny udział w partnerstwie na rzecz turystyki;

 • Współpraca z LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w dziedzinie turystyki;

 • Wydawanie broszur, ulotek informacyjnych;

 • Szkolenie lokalnych liderów;

 • Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach współpracy międzyregionalnej, międzynarodowej;

 • Szkolenia na temat prowadzenia działalności turystycznej;

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Liczba operacji około 25

Tworzenie miejsc wypoczynkowych i biwakowych, łowisk dla wędkarzy;

Tworzenie i wyposażenie Izb Tradycji ze szczególnym uwzględnieniem rybactwa;

Budowa kącików rekreacyjnych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, ich wyposażenie, ścieżek edukacyjnych;

Rewitalizacja miejscowości;

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych;

Tworzenie muzeów, izb regionalnych, skansenów;

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk;

Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Liczba operacji około 20

Remont, budowa, rozbudowa gospodarstw agroturystycznych;

Wyposażenie obiektów agroturystycznych do prowadzenia działalności gospodarczej;

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Liczba operacji około 10

Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa;

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności związanej z wyżywieniem;

Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;

Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Liczba operacji około 8

Wykonanie badań, analiz, planów rozwoju w zakresie oferty turystycznej powiatu jędrzejowskiego;

Studia i plany wykonalności dla kluczowych atrakcji turystycznych;

Doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
Liczba operacji około 3

Wizyty studyjne w celu nawiązania współpracy, zdobycia wiedzy na temat rozwoju turystyki związanej z obszarami gospodarki rybactwa śródlądowego.Cel szczegółowy

Poprawa stanu środowiska terenów związanych z gospodarką rybacką

Cel szczegółowy

Środki

Zakres i liczba operacji

Preferowane typy operacji

Poprawa stanu środowiska terenów związanych z gospodarką rybacką


 • Wspieranie operacji mających na celu sporządzenie opracowań obszarów chronionych, raportów środowiskowych, ujednolicenia oznaczenia obszarów chronionych;

 • Wspieranie procesów mających na celu ubieganie się o certyfikat produktu związanego z produkcją rybacką;

 • Organizowanie spotkań aktywizujących;

 • Szkolenia lokalnych liderów

 • Wydawanie informatorów o faunie i florze obszaru LGR;

 • Wspieranie promocji dziedzictwa przyrodniczego;

 • Wspieranie działań z zakresu aktywnej ochrony przyrody;

 • Organizowanie konferencji dla wszystkich grup LGR na temat aktywnej ochrony środowiska przyrodniczego;

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej
Liczba operacji około 34

Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb

Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk

Zachowanie, zabezpieczenie obszarów Natura 2000

Budowa, odbudowa szlaków wodnych

Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Liczba operacji około 9

Działania informacyjne na temat obszarów chronionych

Wykonanie badan i analiz w obszaru chronionego na terenie LGR

Szkolenie lokalnych liderów;

Animowanie społeczności lokalnych

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
liczba operacji około 1

Organizacja konferencji na temat aktywnej ochrony środowiska przyrodniczego;

2.3. CEL SZCZEGÓŁOWY

Promocja obszaru

Cel szczegółowy

Środki

Zakres i liczba operacji

Preferowane typy operacji

2.3. Promocja obszaru


 • Spotkania informacyjne;

 • Utworzenie sieci lokalnych koordynatorów;

 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej, w lokalnej prasie, w prasie krajowej;

 • Wydawanie informatorów;

 • Wspieranie powstawanie punktów informacyjnych;

 • Udział w targach turystycznych;

 • Opracowanie strony internetowej zawierającej atrakcje turystyczne regionu;

 • Opracowanie oferty turystycznej obszaru, wysyłanie do biur podróży;

 • Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach współpracy międzyregionalnej, międzynarodowej;

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Liczba operacji około 10

Promocja terenu

Budowa stron internetowych promujących ofertę turystyczną regionu

Tworzenie punktów informacji turystycznej

Udział w targach turystycznych

Powstawanie, wprowadzanie na rynek produktów rybactwa o podwyższonej wartości

Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Liczba operacji około15

Organizacja imprez promocyjnych

Udział w targach turystycznych

Wydawanie folderów, przewodników, materiałów promujących region;

Doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;

Tworzenie stron internetowych z atrakcjami turystycznymi obszaru;

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
liczba operacji około 1

Organizowanie wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy w dziedzinie promocji turystyki
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna