01 Instruction to TenderersPobieranie 0,87 Mb.
Strona1/5
Data17.11.2017
Rozmiar0,87 Mb.
  1   2   3   4   5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część I – Instrukcja dla Wykonawców

Teatr Muzyczny Capitol

ul. Piłsudskiego 67

50-019 Wrocław

Polska

tel. (+48 71) 789 04 31

fax. (+48 71) 789 04 70

strona internetowa: www.teatr-capitol.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/18/13/TKS/PN

przedmiot zamówienia:
dostawa

pn. Dostawa elementów systemu elektroakustycznego dla Teatru Muzycznego Capitolstadium opracowania:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


specyfikacja niniejsza zawiera:Lp.

Oznaczenie Części

Nazwa Części

1

Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

2

Część II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3

Część III

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


Wrocław, listopad 2013 roku
Teatr Muzyczny Capitol

ul. Piłsudskiego 67

50-019 Wrocław

Polska

tel. (+48 71) 789 04 31

fax. (+48 71) 789 04 70

strona internetowa: www.teatr-capitol.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/18/13/TKS/PN

przedmiot zamówienia:
pn. „Dostawa elementów systemu elektroakustycznego dla Teatru Muzycznego Capitol”

CZĘŚĆ I


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

(IDW)


Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego 4

2. Tryb udzielania zamówienia 4

3. Opis przedmiotu zamówienia 5

4. Zamówienia częściowe 5

5. Zamówienia uzupełniające 6

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej 6

7. Termin wykonania zamówienia 6

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6

9. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6

10. Wymagania dotyczące wadium 8

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 9

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 10

13. Opis sposobu przygotowania oferty 10

14. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 12

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin otwarcia ofert 12

16. Tryb otwarcia ofert 12

17. Zwrot oferty bez otwierania 13

18. Termin związania ofertą 13

19. Opis sposobu obliczenia ceny 13

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 13

21. Tryb oceny ofert 14

22. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 14

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 16

25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 17

26. Podwykonawstwo 17

27. Wykaz załączników do niniejszych IDW 17

cyfrowy rejestrator audio 29

2 lub 4, jednocześnie odtwarzane i nagrywane 29

godziny/minuty/sekundy/milisekundy 29

Punch-in/out, Bounce, A-B Repeat 29

50 typów, 60 presetów 29

tuner chromatyczny, tuner dla basu i gitary, strój open, metronom (1/4, 8/4, 6/8, bez akcentu, od 40 do 250 BPM). 29

24-bitowe, 96 kHz, 128-krotne nadpróbkowanie. 30

karty SD (16 MB-2 GB), SDHC (4 GB-32 GB); 30

WAV (16/24 bity, 44,1/48/96 kHz); MP3 (bitrate 48-320 kbps, VBR, próbkowanie 44,1/48 kHz). 30

podświetlany, 128×64 punkty 30

wejścia- TRS 1/8" - zewnętrzny mikrofon stereo, odłączający wbudowane mikrofony, impedancja 2 kΩ; combo - mikrofonowo-liniowo-instrumentalne, symetryczne/niesymetryczne, impedancja 1 kΩ (symetryczne), 480 kΩ (niesymetryczne), poziom od -10 dBm do -42 dBm (symetryczne), od +2 dBm do -32 dBm (niesymetryczne). wyjścia; słuchawkowo-liniowe: impedancja wyjściowa 10 kΩ, moc 20 mW+20 mW (na obciążeniu 32 Ω). 30

elektretowe, charakterystyka kołowa, czułość regulowana od +7 dB do +47 dB. 30

USB: 2.0 30

wewnętrzne baterie 2×R6, zasilacz sieciowy 5 V/1 A w komplecie. 30

max 73×156×35 mm 30

≤ 280 g 30 1. Nazwa i adres Zamawiającego


Teatr Muzyczny Capitol

ul. Piłsudskiego 67

50-019 Wrocław

tel. 071/789 04 31,

fax 071/789 04 70,

www.teatr-capitol.pl

(godziny pracy od poniedziałku do piątku 8:00-16:00)

 1. Tryb udzielania zamówienia


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

 1. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów systemu elektroakustycznego, na które składają się:

- odtwarzacz kart CompactFlash/USB 3 szt.

- Case mikrofonowy 3 szt.

- Case kablowy typ1 2 szt.

- Case kablowy typ2 1 szt.

- Case na monitory odsłuchowe TW Audio C15 5 szt.

- Case na monitory odsłuchowe d&b MAX12 2 szt.

- mikrofon miniaturowy wraz z akcesoriami 22 szt.

- przejściówki do mikrofonu miniaturowego 25 szt.

- mikrofon nauszny wraz z akcesoriami 10szt.

- mikrofonu nagłowny wraz z akcesoriami 10 szt.

- przenośny rejestrator dźwięku 1 szt.

- interfejs audio USB / FireWire 2 szt.

- kontroler USB/MIDI 2 szt.

- oprogramowanie specjalistyczne do prowadzenia spektakli (odtwarzanie podkładów i efektów dźwiękowych) 2 szt.

- mikrofony miniaturowe wraz z uchwytami

do instrumentów muzycznych 8 szt.

- para miniaturowych mikrofonów do fortepianu

wraz z kompletem uchwytów 1 kpl.

- skrzynia transportowa na system bezprzewodowy 1 szt.

- podwójny odbiornik bezprzewodowy 4 szt.

- bezprzewodowy nadajnik typu bodypack 8 szt.

- mikrofon nagłowny 8 szt.

- kondycjoner napięcia 1 szt.

- nadajnik typu handheld + kapsuła mikrofonowa 8 kpl.

- kapsuła mikrofonowa KK204 2 szt.

- zestaw głośnikowy niskotonowy 4 szt.

- wzmacniacz mocy z procesorem DSP 2 szt.


 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ).

 2. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:Słownik główny

Akcesoria do urządzeń audio

32351300-1

Wzmacniacze

32343000-9

Mikrofony i głośniki

32340000-8

Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

48219000-6


 1. Zamówienia częściowe


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Zamówienia uzupełniające


Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 1. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. Termin wykonania zamówienia


 1. Zamawiający przewidział wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 16 grudnia 2013 r.

 2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy, zgodnie z zapisami OPZ i wzoru umowy oraz na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie gwarancji i rękojmi. 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie i dokumenty według zapisów punktu 9.2. niniejszej IDW. 1. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu


 1. Zgodnie z zapisami art. 44 ustawy Pzp, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zapisów art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, opisane w punkcie 8.1.1)-8.1.4) IDW, sporządzone według Załącznika nr 3 do IDW;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z punktem 8.2. niniejszej IDW Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według Załącznika nr 4 do IDW;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie);

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie);

 1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzone według Załącznika nr 5 do IDW;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej IDW w/w wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.
 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. pkt. 9.2.2) niniejszej IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3.a) tiret pierwszy niniejszej IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 9.4 niniejszej IDW stosuje się odpowiednio.

 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub ten podmiot.

 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna