 wstęp w ostatnich latach pojęcie „zarządzanie zasobami ludzkimiPobieranie 0,7 Mb.
Strona8/10
Data04.02.2018
Rozmiar0,7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. Analiza danych


ANKIETA NR I

LEGENDA:


F” – realizacja potrzeb fizjologicznych (1-4);

B” – realizacja potrzeby bezpieczeństwa (5-11);

P” – realizacja potrzeby przynależności (12-18); wg A. Maslowa

U” – realizacja potrzeby uznania (19-25);S” – realizacja potrzeby samorealizacji (26-28) N=34

L.p.
Twierdzenia ankietowe

Liczba wyborów

Ranga

(F)Zadowalające fizyczne warunki pracy

4


Odpowiednie przerwy w pracy

0


Odpowiednia organizacja urlopów

0


Dobra płaca

30

I

(B)Dobry przełożony, który mówi mi dokładnie czego oczekuje

6


Jasne cele organizacji, pozwalające mi zorientować się w sytuacji

4


Klarowny sposób oceniania

2


Odpowiednie świadczenia socjalne

0


Pisemny opis pracy, który mówi mi, czego się ode mnie oczekuje

2


Pewność stałego zatrudnienia

16

IIIUtrzymanie właściwego standardu życia dla mojej rodziny

4
(P)Uzyskiwanie wiedzy o tym, co dzieje się w organizacji (włączenie się w jej życie)

0


To, że szef mówi mi, że wykonuję dobrą robotę

2


Dobra współpraca z innymi na stanowisku pracy

16

IIIUczestnictwo w działaniach kierowniczych

2


Otrzymywanie wyrazów uznania za dobrze wykonaną pracę

8


Uzyskiwanie informacji o tym, co dzieje się w organizacji

2


Uzyskiwanie wsparcia u współpracowników na stanowisku pracy

6
(U)Możliwość awansu

2


Poczucie ważności wykonywanej pracy

10

IVOkazywanie szacunku dla mnie jako dla człowieka i pracownika

8

VMożliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie

4


Możliwość wykonywania dobrej pracy

4


Możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie

2


Możliwość dokonywania osiągnięć i udowadniania swojej wartości

4
(S)Otrzymywanie większej swobody i niezależności w pracy

6


Możliwość wykonywania pracy prestiżowej i stawiającej wyzwania

26

IIMożliwość doświadczania poczucia zadowolenia z osiągnięć

2
Przedstawione powyżej dane uzyskane z Ankiety nr I wskazują jakie są oczekiwania pracowników w aspekcie zaspokajania ich potrzeb.

W sposób pośredni świadczy to o tym, co ich faktycznie motywuje do pracy. Pracodawca, na podstawie analizy tych danych, może opracować strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Może także stosować w swoich oddziaływaniach motywujących te bodźce, których skuteczność będzie największa.

Wykres 1. Zbiorcze przedstawienie wyników Ankiety I
Zamieszczone w tabeli dane świadczą, że ankietowani pracownicy ADK w wyborze pracy w pierwszej kolejności kierują się wysokością uposażenia – 30 wyborów (Ranga I).

Na drugiej pozycji znajduje się pragnienie dotyczące wykonywania pracy prestiżowej i stawiającej wyzwania – 26 wyborów (Ranga II).

Trzecie miejsce w kategorii oczekiwań wobec pracy/firmy zajmują równolegle:


 • pewność stałego zatrudnienia – 16 wyborów (Ranga III);

 • dobra współpraca z innymi na stanowisku pracy – 16 wyborów (Ranga III);

Starając się o pracę najmniejsze ma dla nich znaczenie: • odpowiednie przerwy w pracy,

 • odpowiednia organizacja urlopów,

 • odpowiednie świadczenia socjalne,

 • uzyskiwanie wiedzy o tym, co dzieje się w organizacji (włączenie się w jej życie).

Itemy powyższe nie uzyskały ani jednego wyboru.
Wykres 2. Struktura wyboru w aspekcie zaspokojenia potrzeb

fizjologicznych

Analizują strukturę dokonywanych wyborów w aspekcie pragnienia zaspokojenia potrzeb „fizjologicznych” pracownicy oczekuję „dobrej płacy” w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności interesują ich „warunki pracy”.

Nie ma wpływu na decyzję dotyczącą podjęcia (wyboru) pracy: • odpowiednie przerwy w pracy,

 • odpowiednia organizacja urlopów.

Wykres 3. Struktura wyboru w aspekcie potrzeb bezpieczeństwa
Spośród potrzeb zakwalifikowanych do kategorii „potrzeby bezpieczeństwa” najwięcej wskazań otrzymał wybór „pewność stałego zatrudnienia”. Najmniejsze znaczenie dla pracowników mają „świadczenia socjalne”.
Wykres 4. Struktura wyboru w aspekcie potrzeb przynależności


Spośród potrzeb figurujących w „Hierarchii potrzeb” Masłowa jako potrzeby przynależności najwięcej wyborów zdobyło oczekiwanie „dobrej współpracy z innymi”. Najmniejsze znaczenia ma „uzyskiwanie wiedzy o tym co się dzieje w firmie” oraz ‘możliwość włączenia się w życie firmy”.

Wykres 5. Struktura wyboru w aspekcie potrzeb uznania
Spośród „Potrzeb uznania” największe znaczenie dla pracowników ma „poczucie ważności wykonywanej pracy”, w następnej kolejności istotne jest „okazywanie szacunku pracownikowi” przez pracodawcę. Mniejsze znaczenie mają: „możliwość dokonywania osiągnięć” i „możliwość awansu”.

Wykres 6. Struktura wyboru w aspekcie potrzeb samorealizacjiA. Maslow potrzebom wchodzącym w zakres „Potrzeb samorealizacji” nadaje szczególną rangę. Uważa on bowiem, że ich zaspokojenie jest możliwe, dopiero wówczas, gdy zaspokojone są potrzeby innych – bardziej pierwotnych – kategorii. Pracownicy ADK uważają za najważniejszą w trakcie dokonywania wyboru pracy „możliwość doświadczania poczucia zadowolenia i osiągnięć”.


ANKIETA NR II

LEGENDA:

Wybór - „1” – znaczy: źle (fałsz);

Wybór – „2” – znaczy: średnio;

Wybór – „3” – znaczy dobrze (identyfikacja)
L.p.

Twierdzenia ankietowe

Oceny (wybory)1”

2”

3”Są zapewnione zadowalające Ciebie warunki pracy

6

24

4Zagwarantowane są odpowiednie przerwy w pracy

24

6

4Tryb organizacji urlopów oceniasz na:

4

10

20Otrzymujesz dobrą płacę

2

14

18Przełożony mówi Ci dokładnie czego oczekuje

10

14

10W Twojej firmie czujesz się pewnie i bezpiecznie

8

12

14Oceniany (rozliczany) jesteś w sposób dla Ciebie czytelny

10

12

12Masz zagwarantowane właściwe świadczenia socjalne

10

16

8Dysponujesz czytelnym opisem Twoich zadań (zakresem obowiązków), który mówi Ci, czego się od Ciebie oczekuje

4

16

14Masz pewność stałego zatrudnienia (czujesz się bezpieczny)

6

16

12Praca w Twojej firmie gwarantuje Ci utrzymanie właściwego standardu życiowego

2

24

8Na bieżąco informowany jesteś o tym co się dzieje w firmie, abyś mógł się z nią identyfikować (żyć jej sprawami)

16

14

4Szef mówi Ci, że wykonujesz dobrą pracę

28

0

6Współpracę z innymi w Twoim dziale oceniasz na:

2

18

14Uczestniczysz w działaniach kierowniczych (jesteś dopuszczony do głosu)

24

10

0Otrzymujesz wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę

20

8

6Twoja firma zasługuje na to, abyś bronił jej przed zagrożeniami zewnętrznymi

4

18

12Możesz liczyć na pomoc kolegów z działu

4

16

14Masz możliwość awansu

28

6

0Masz poczucie ważności wykonywanej pracy

6

16

12Jesteś szanowany jako człowiek i pracownik

0

22

12Masz stworzone warunki do wykonywania dobrej pracy

4

24

6Masz możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie

16

16

2Masz możliwość dokonywać osiągnięć na miarę Ciebie i udowadniać swoją wartość i przydatność

6

20

8Masz stworzoną dużą swobodę i niezależność w pracy

4

18

12Masz możliwość wykonywania pracy prestiżowej i stawiającej wyzwania

14

14

6Masz możliwość doświadczania poczucia zadowolenia z osiągnięć

8

16

10Funkcjonujący w firmie tryb awansu jest jasny i czytelny

24

6

4Funkcjonujący w firmie tryb nagradzania (premiowania0 jest jasny i czytelny

12

14

8Funkcjonujący w firmie tryb awansu jest sprawiedliwy

20

8

6Funkcjonujący w firmie tryb nagradzania jest sprawiedliwy

12

14

8Współpracę z innymi działami firmy oceniam na:

6

22

6Lubię przychodzić do mojej pracy

2

18

14

Ankieta nr 2 przedstawia strukturę dokonanych wyborów w aspekcie postrzegania stanu rzeczywistego i sytuacji pracownika w firmie.

Uzyskane w ten sposób dane i informacje nie upoważniają jednak do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków, gdyż rozpiętość stawianych ocen jest tak znaczna, że uniemożliwione zostało dokonanie analizy materiału przedstawionego w takiej formie.

W związku z powyższym należało tutaj skorzystać z technik socjometrycznych L.Moreno. Biorąc jako wzór tablice wskaźników pozycji A.Bronferbrennera w adaptacji M.Pilkiewicza dokonałam przeliczeń uzyskanych danych przypisując każdorazowo:


 • wyborowi „1” – liczbę 1 (punktów);

 • wyborowi „2” – liczbę 3 (punktów);

 • wyborowi „3” – liczbę 5 (punktów)

Po dokonaniu stosownych przeliczeń (mnożenie oraz sumowanie w poziomie) uzyskałam następujące dane w liczbach bezwzględnych:Tabela przedstawia dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia Ankiety nr II w kolejności uzyskanej w następstwie sortowania malejącego wg kolumny „punkty”.


L.p.
Twierdzenia ankietowe

Punkty

Ranga3.Tryb organizacji urlopów oceniasz na:

134

I4.Otrzymujesz dobrą płacę

134

I18.Możesz liczyć na pomoc kolegów z działu

128

II14.Współpracę z innymi w Twoim dziale oceniasz na:

126

III21.Jesteś szanowany jako człowiek i pracownik

126

III33.Lubię przychodzić do mojej pracy

126

III9.Dysponujesz czytelnym opisem Twoich zadań (zakresem obowiązków), który mówi Ci, czego się od Ciebie oczekuje

122

IV17.Twoja firma zasługuje na to, abyś bronił jej przed zagrożeniami zewnętrznymi

118

V25.Masz stworzoną dużą swobodę i niezależność w pracy

118

V6.W Twojej firmie czujesz się pewnie i bezpiecznie

114

VI10.Masz pewność stałego zatrudnienia (czujesz się bezpieczny)

114

VI11.Praca w Twojej firmie gwarantuje Ci utrzymanie właściwego standardu życiowego

114

VI20.Masz poczucie ważności wykonywanej pracy

114

VI7.Oceniany (rozliczany) jesteś w sposób dla Ciebie czytelny

106

VII22.Masz stworzone warunki do wykonywania dobrej pracy

106

VII24.Masz możliwość dokonywać osiągnięć na miarę Ciebie i udowadniać swoją wartość i przydatność

106

VII27.Masz możliwość doświadczania poczucia zadowolenia z osiągnięć

106

VII5.Przełożony mówi Ci dokładnie czego oczekuje

102

VIII32.Współpracę z innymi działami firmy oceniam na:

102

IX1.Są zapewnione zadowalające Ciebie warunki pracy

98

X8.Masz zagwarantowane właściwe świadczenia socjalne

98

X29.Funkcjonujący w firmie tryb nagradzania (premiowania0 jest jasny i czytelny

94

XI31.Funkcjonujący w firmie tryb nagradzania jest sprawiedliwy

94

XI26.Masz możliwość wykonywania pracy prestiżowej i stawiającej wyzwania

86

XII12.Na bieżąco informowany jesteś o tym co się dzieje w firmie, abyś mógł się z nią identyfikować (żyć jej sprawami)

78

XIII16.Otrzymujesz wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę

74

XIV23.Masz możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie

74

XIV30.Funkcjonujący w firmie tryb awansu jest sprawiedliwy

74

XIV2.Zagwarantowane są odpowiednie przerwy w pracy

62

XV28.Funkcjonujący w firmie tryb awansu jest jasny i czytelny

62

XV13.Szef mówi Ci, że wykonujesz dobrą pracę

58

XVI15.Uczestniczysz w działaniach kierowniczych (jesteś dopuszczony do głosu)

54

XVII19.Masz możliwość awansu

46

XVIII

Przyjmując: „1”= 1punkt; „2”=3punkty; „3”=5punktów

Analiza otrzymanych, tą drogą danych wskazuje na fakt, że w badanej firmie najniżej oceniana była ta sfera, która ma bezpośredni związek z motywacją pracownika do pracy.

Najniżej ocenione zostało prawdopodobieństwo zdobycia awansu (46 pkt). Na drugiej pozycji od końca znalazła się „możliwość uczestniczenia (czynnego) w działaniach kierowniczych (54 pkt). Na kolejnych miejscach od dołu klasyfikacji znalazły się:


 • „uzyskiwanie pochwał za dobrą pracę” (58 pkt),

 • „funkcjonujący w firmie tryb awansu jest jasny i czytelny” (62 pkt),

 • „zagwarantowane są odpowiednie przerwy w pracy” (62 pkt),

 • „funkcjonujący w firmie tryb awansu jest sprawiedliwy” (74 pkt).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna