 wstęp w ostatnich latach pojęcie „zarządzanie zasobami ludzkimiPobieranie 0,7 Mb.
Strona7/10
Data04.02.2018
Rozmiar0,7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rozdział V

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W WYBRANEJ FIRMIE

1. Zakres i metodologia badań


Spośród przedstawionych wcześniej teorii i koncepcji dotyczących motywacji pracowników, do potrzeb niniejszej analizy badawczej, wybrana została koncepcja amerykańskiego psychologa A.Masłowa. Przyjęłam, za tym badaczem, iż hierarchia potrzeb ma decydujące znaczenie w życiu człowieka i ma bezpośredni związek ze stopniem jego zaangażowania się w pracę. Z kolei procesy motywacyjne pracownika, należy uznać z wtórne w stosunku do definiowanych przez niego potrzeb, aczkolwiek są z nimi bezpośrednio powiązane i od nich uzależnione.

Zastosowana przeze mnie metoda badawcza, polegająca na przeprowadzeniu dwóch badań ankietowych, dotyczyła: 1. Hierarchii oczekiwań związanych z pracą zawodową w aspekcie realizacji potrzeb wg Masłowa;

 2. Stopnia realizacji tych oczekiwań we własnej pracy zawodowej, w konkretnej firmie i na konkretnym stanowisku pracy, w aspekcie zaspokojenia potrzeb własnych.

W założeniu analiza uzyskanych, tą drogą, danych i informacji winna doprowadzić do sformułowania wniosków i dokonania oceny jakości i skuteczności czynników motywacyjnych stosowanych w ADK oraz dostarczyć danych dotyczących stopnia „dowartościowania” pracowników w tej instytucji w aspekcie ich identyfikowania się z firmą.

W badaniach ankietowych – przeprowadzonych w 2001r. – wzięły udział 34 osoby (N=34), co stanowiło 85% ogółu zatrudnionych w ADK.

Wyniki obydwu badań ankietowych doprowadziły do interesującej badawczo konfrontacji oczekiwań związanych z pracą zawodową i stopnia realizacji potrzeb. Ten „punkt przecięcia” stanowi bowiem, moim zdaniem, istotę motywacji pracownika do pracy.

2. Przedstawienie firmy


Zarząd Domów Komunalnych jest zakładem budżetowym Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, działającym na podstawie:

 • art. 16 prawa budżetowego (Dz. U. 4/91, poz. 18),

 • rozporządzenia Ministra Finansów z 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 183),

 • uchwały Nr 155/47/91 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie organizacyjno-prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne,

 • statutu ZDK

Nadzór nad działalnością Zarządu Domów Komunalnych sprawuje Zarząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Zarząd Domów Komunalnych działa na obszarze administracyjnym Dzielnicy Warszawa-Śródmieście i obejmuje swoim działaniem powierzone zasoby komunalne znajdujące się we władaniu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

Rolą działalności Zarządu Domów Komunalnych jest: 1. Gospodarowanie powierzonymi zasobami komunalnymi, w szczególności:

 1. ewidencja budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów posesji i przynależnych urządzeń,

 2. eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych, gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami tych lokali,

 3. organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji zasobów komunalnych,

 4. zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;

 1. Obsługa użytkowników powierzonych zasobów komunalnych stanowiących własność i współwłasność Dzielnicy, w zakresie:

 1. zapewnienia dostaw energii, wody oraz odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości,

 2. pobierania i rozliczania czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

 3. utrzymania stanu technicznego zasobów komunalnych na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie,

 4. współpraca ze wspólnotami mieszkańców.

Źródłami przychodów Zarządu Domów komunalnych są:

 1. dochody z wynajmowania oraz dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych składników powierzonego mienia,

 2. dotacje budżetowe,

 3. darowizny,

 4. inne dochody.

Za zgodą Zarządu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście Dyrektor powołuje oddziały ADMINISTRACJE DOMÓW KOMUNALNYCH, określając ich terytorium działania oraz szczegółowe zadania i strukturę organizacyjną w regulaminie organizacyjnym Zarządu Domów Komunalnych.

Do podstawowych zadań oddziałów - Administracji Domów Komunalnych należy: • obsługa eksploatacyjna powierzonych zasobów komunalnych,

 • zlecanie i nadzorowanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw,

 • usuwanie awarii,

 • pobieranie czynszów i opłat za lokale mieszkalne,

 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu technicznego zasobów komunalnych i ich prawidłowym wykorzystaniem przez użytkowników i najemców,

 • zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli oraz w budynkach,

 • współpraca z mieszkańcami i ich wspólnotami (w tym zapewnienie niezbędnych informacji).

Administracje Domów Komunalnych, sporządzają projekty zadań rzeczowych i rozliczają się z realizacji zadań wobec Zarządu Domów Komunalnych. Środki finansowe na realizację zadań Administracji przydziela Zarząd Domów Komunalnych. Dyrektor Zarządu Domów Komunalnych sprawuje nadzór organizacyjny przy pomocy Działu Organizacji i Kontroli. Nadzór funkcjonalny sprawują Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy i Kierownicy Administracji Domów Komunalnych - w zakresie swoich kompetencji. Misją Administracji jest rzetelność, solidność, terminowość świadczenia usług dla najemców, użytkowników i właścicieli.

W Administracji Domów Komunalnych zetknęłam się z wieloma problemami: • problemy zewnętrzne, na które bezpośrednio nie mamy wpływu to: podwyżki świadczeń eksploatacyjnych, podwyżki cen usług remontowych, rosnąca konkurencja dot. świadczenia usług komunalnych i zarządzania nieruchomościami,

 • problemy wewnętrzne to: brak solidności, rzetelności i terminowości w wykonywaniu usług konserwacyjnych, konflikty płacowe, brak współpracy między pracownikami, brak przepływu rzetelnej i terminowej informacji między działami, brak identyfikacji się z firmą i tworzenia pozytywnego jej wizerunku.
 1. Przedstawienie narzędzi badawczych


Dla realizacji potrzeb niniejszej pracy posłużyłam się dwiema ankietami skonstruowanymi na bazie ankiet autorstwa P. R. Harrisa10 , wykorzystywanych – w wersjach oryginalnych – do badania motywacji przywódczej.

W trakcie konstruowania ankiet i dokonywania doboru pytań (itemów) brałam pod uwagę przewidywaną wartość diagnostyczną pytań/twierdzeń w aspekcie specyficznej sytuacji polskich warunków pracy i trwającej w kraju transformacji społecznej.

Uzyskane w wyniku przeprowadzonych anonimowych badań ankietowych dane zostały:


 • poddane analizie jakościowej i ilościowej – dot. ankiety nr I;

 • zinterpretowane, z zastosowaniem technik socjometrycznych wg L.Moreno, przy wykorzystaniu wskaźników pozycji A. Bronferbergera w adaptacji M. Pilkiewicza – dot. ankiety nr II.

Charakter badań ankietowych był anonimowy i dobrowolny

>WZÓR<

Ankieta anonimowa ANKIETA I

Proszę umieścić „X” przy tych pięciu z poniższych punktów, które, Twoim zdaniem, są najważniejszymi czynnikami motywującymi Cię do lepszej pracy


L.p.
Twierdzenia ankietowe(F)Zadowalające fizyczne warunki pracy..........................................

...............


Odpowiednie przerwy w pracy.....................................................

...............


Odpowiednia organizacja urlopów................................................

..............


Dobra płaca....................................................................................

...............
(B)Dobry przełożony, który mówi mi dokładnie czego oczekuje........

...............


Jasne cele organizacji, pozwalające mi zorientować się w sytuacji............................................................................................

..............
Klarowny sposób oceniania............................................................

..............


Odpowiednie świadczenia socjalne................................................

..............


Pisemny opis pracy, który mówi mi, czego się ode mnie oczekuje

..............


Pewność stałego zatrudnienia........................................................

...............


Utrzymanie właściwego standardu życia dla mojej rodziny..........

..............
(P)Uzyskiwanie wiedzy o tym, co dzieje się w organizacji (włączenie się w jej życie)..............................................................

...............
To, że szef mówi mi, że wykonuję dobrą robotę...........................

..............


Dobra współpraca z innymi na stanowisku pracy..........................

..............


Uczestnictwo w działaniach kierowniczych..................................

..............


Otrzymywanie wyrazów uznania za dobrze wykonaną pracę........

..............


Uzyskiwanie informacji o tym, co dzieje się w organizacji..........

..............


Uzyskiwanie wsparcia u współpracowników na stanowisku pracy

..............
(U)Możliwość awansu.........................................................................

.............


Poczucie ważności wykonywanej pracy........................................

.............


Okazywanie szacunku dla mnie jako dla człowieka i pracownika.

..............


Możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie..........................

..............


Możliwość wykonywania dobrej pracy..........................................

..............


Możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie..........................

..............


Możliwość dokonywania osiągnięć i udowadniania swojej wartości...........................................................................................

...............Otrzymywanie większej swobody i niezależności w pracy...........

..............


Możliwość wykonywania pracy prestiżowej i stawiającej wyzwania.......................................................................................

...............
Możliwość doświadczania poczucia zadowolenia z osiągnięć.....

...............
/Autor: G.Laskowska/

>WZÓR<

Ankieta anonimowa ANKIETA II

Postaw ocenę w skali 1 – 3 obok każdego pytania, przy czym:

1” – znaczy źle; „2” – znaczy średnio; „3” – znaczy dobrzeL.p.

Twierdzenia ankietowe

Są zapewnione zadowalające Ciebie warunki pracy................

......

Zagwarantowane są odpowiednie przerwy w pracy.................

.......

Tryb organizacji urlopów oceniasz na:.....................................

.......

Otrzymujesz dobrą płacę..........................................................

.......

Przełożony mówi Ci dokładnie czego oczekuje.......................

.......

W Twojej firmie czujesz się pewnie i bezpiecznie ..................

......

Oceniany (rozliczany) jesteś w sposób dla Ciebie czytelny.....

......

Masz zagwarantowane właściwe świadczenia socjalne...........

.......

Dysponujesz czytelnym opisem Twoich zadań (zakresem obowiązków), który mówi Ci, czego się od Ciebie oczekuje...

.......


Masz pewność stałego zatrudnienia (czujesz się bezpieczny)..

.......

Praca w Twojej firmie gwarantuje Ci utrzymanie właściwego standardu życiowego................................................................

.......


Na bieżąco informowany jesteś o tym co się dzieje w firmie, abyś mógł się z nią identyfikować (żyć jej sprawami).............

.......


Szef mówi Ci, że wykonujesz dobrą pracę...............................

.......

Współpracę z innymi w Twoim dziale oceniasz na:................

......

Uczestniczysz w działaniach kierowniczych (jesteś dopuszczony do głosu)..............................................................

.......


Otrzymujesz wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę........

.......

Twoja firma zasługuje na to, abyś bronił jej przed zagrożeniami zewnętrznymi.....................................................

.......


Możesz liczyć na pomoc kolegów z działu..............................

.......

Masz możliwość awansu.........................................................

......

Masz poczucie ważności wykonywanej pracy........................

......

Jesteś szanowany jako człowiek i pracownik..........................

......

Masz stworzone warunki do wykonywania dobrej pracy........

.......

Masz możliwość zdobycia wysokiego statusu w firmie..........

.......

Masz możliwość dokonywać osiągnięć na miarę Ciebie i udowadniać swoją wartość i przydatność................................

.......


Masz stworzoną dużą swobodę i niezależność w pracy..........

.......

Masz możliwość wykonywania pracy prestiżowej i stawiającej wyzwania..............................................................

.......


Masz możliwość doświadczania poczucia zadowolenia z osiągnięć..................................................................................

.......


Funkcjonujący w firmie tryb awansu jest jasny i czytelny
Funkcjonujący w firmie tryb nagradzania (premiowania) jest jasny i czytelny.........................................................................

.......


Funkcjonujący w firmie tryb awansu jest sprawiedliwy
Funkcjonujący w firmie tryb nagradzania jest sprawiedliwy...

......

Współpracę z innymi działami firmy oceniam na:...................

.......

Lubię przychodzić do mojej pracy..........................................

......1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna