 to kategorie i stosunki pieniężnePobieranie 343,14 Kb.
Strona1/9
Data21.01.2018
Rozmiar343,14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

FINANSE

 to kategorie i stosunki pieniężne;

 to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka (S. Owsiak);

 to dziedzina nauki zajmująca się analiza jak ludzie lokują dostępne w danym czasie środki pieniężne (R.C.Merton);

 to procesy gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych realizowane w związku z podziałem i wymianą produktu społecznego (produkcja, wymiana, konsumpcja, podział)

CECHY FINANSÓW


pieniężny charakter (tworzywem finansów jest pieniądz, podstawowa kategoria zainteresowań wyrażająca się w pieniądzu, interesuje nas przepływ pieniądza)

występują w procesach ekonomicznych i społecznych

rola państwa i stanowionego przez nie prawa jest tu znacznie większa niż w innych obszarach procesów ekonomicznych:

monopol pieniądza ma państwo

państwo określa jakie instytucje i na jakich zasadach mogą zapewnić przepływ pieniądza

finanse bowiem są podstawowym narzędziem realizacji polityki państwa; PAŃSTWO bowiem kontroluje finanse; określa w jakiej formie płacimy między sobą.ISTOTA PIENIĄDZA, JAKO PODSTAWOWEJ KATEGORII FINANSÓW

FUNKCJE PIENIĄDZA

 miernika wartości (pieniądz jest uniwersalnym, doskonałym narzędziem pomiaru, wyrażania i agregowania wartości)

 środka wymiany (pieniądz jest narzędziem cyrkulacji)

 środka płatniczego (pieniądz jest narzędziem poboru, podziału i wydatkowania dochodu)

 środka gromadzenia bogactwa – TEZAURYZACJI (za pomocą pieniądza gromadzimy i przechowujemy wartość)

 pieniądza światowego

TEORIE PIENIĄDZA

 usiłują wyjaśnić istotę pieniądza

 to zbiór uporządkowanych poglądów zmierzających do wyjaśnienia czym jest pieniądz, co określa jego wartość, oraz z czego wynika jego zdolność do realizacji przypisywanych mu funkcji.

SPOSOBY PATRZENIA NA PIENIĄDZ

teorie metalistyczne – wartość pieniądza i zdolność do realizacji jego funkcji wywodzą się z przesłanek wewnętrznych (z tego z czego pieniądz jest wykonany)

TEORIA TOWAROWA według niej pieniądz to towar pełniący funkcję powszechnego ekwiwalentu, odpowiada na pytanie czym jest pieniądz, co określa pieniądz i z czego wynika jego wartość;

 wartość towaru określa ludzka praca

 wartość towary jest określana przez rozmiary niezbędnej i społecznie akceptowanej ludzkiej pracy potrzebnej do jej wytworzenia

 wartość towaru wyrażona jest w pieniądzu

 wartość towaru to wartość jednego towaru wyrażona w wartości drugiego towaru

 pieniądz lepszy jest wypierany z rynku przez pieniądz gorszy

teorie nominalistyczne - wartość pieniądza i zdolność do realizacji jego funkcji wywodzą się z przesłanek zewnętrznych (to z czego pieniądz jest wykonany nie jest istotne)

TEORIA KONWENCYJNA jej autorem jest ARYSTOTELES, mówi o tym że pieniądz jest wytworem umowy społecznej jaką zawarli miedzy sobą członkowie określonych społeczeństw dla ułatwienia rozwoju gospodarczego; członkowie ci tworzą wspólnotę monetarną (pieniądz nie istnieje po za społeczeństwem teoria nie wyjaśnia co określa wartość pieniądza)

TEORIA FUNKCJONALNA jej autorem jest A. WAGNER, mówi o tym że wszystko co pełni funkcję pieniądza jest pieniądzem

TEORIA PAŃSTWA jej autorem jest KNAPP, definiował pieniądz jemu współczesny (czyli koniec XIX i początek XX wieku), mówi o tym, że pieniądz jest wynikiem porządku prawnego stanowionego przez państwo; państwo określa co jest pieniądzem, jaka jest jego funkcja, co stanowi pieniądz oraz państwo wyjaśnia respektowanie tego pieniądza

TEORIA ASYGNATOWA jej twórcą jest ARYSTOTELES, według tej teorii pieniądz jest certyfikatem (asygnatą), której posiadacz jest uprawniony do nabycia określonej cząstki produktu społecznego (wymiana, dochód), wyjaśni od czego zależy wartość pieniądza.

PIENIĄDZ I POSTACI PIENIĄDZA


PIENIĄDZ – współczesna nominalistyczna definicja pieniądza – jest prawnie określonym i społecznie akceptowanym środkiem płatniczym, który może wyrażać, przechowywać i przenosić wartość, i którego wartość pozostaje w ścisłym związku z rozmiarami produktu społecznego.
POSTAĆ PIENIĄDZA W GOSPODARCE

REALNA pieniądz istnieje rzeczywiście i faktycznie oraz występuje w postaci zasobu lub przepływa między tymi zasobami.

 pieniądz realizuje tu funkcję środka wymiany, środka płatniczego i środka gromadzenia bogactwa.

IDEALNA pieniądz wykorzystywany jako wyrażania pomiaru i agregowania wartości

pieniądz realizuje tu wyłącznie funkcję miernika wartości.ZJAWISKA FINANSOWE:

KRYTERIUM POSTACI I FUNKCJI PIENIĄDZA

zjawiska pieniężne to takie procesy gospodarcze, w których pieniądz występuje w jakiejkolwiek postaci i w którejkolwiek ze swych funkcji

zjawiska finansowe (sensu stricto) to te spośród zjawisk, w których pieniądz występuje w postaci realnej. Do zjawisk finansowych nie zaliczamy tych procesów społecznych o gospodarczych, w których pieniądz występuje w postaci idealnej.

Zjawiska finansowe są zatem szczególnym rodzajem, przypadkiem zjawisk pieniężnych, w których pieniądz występuje w postaci przepływu lub zasobu.

Rys.1

KRYTERIUM WYSTĘPOWANIA ZWIĄZKÓW PRZYCZYNOWO – SKUTKOWYCH

zjawiska elementarne (proste) to takie zjawiska, w których posługujemy się kategorią pieniężną, ale nie rodzi ona związków przyczynowo – skutkowych (np. kursy walut, procent, stawka podatkowa)

zjawiska złożone to takie zjawiska, które najczęściej występują w związku ze zjawiskami elementarnymi, ale towarzyszą im pewne zależności o charakterze przyczynowo – skutkowym. To takie zjawiska, w których pieniądz nabiera cech dynamicznych; są one na ogół determinowane przez zjawiska elementarne (np. zaakceptowanie przez nabywcę ceny, powoduje przepływ pieniądza między nabywcą i sprzedawcą)  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna