„ program profilaktyczny dysfunkcji kręgosłupaPobieranie 42,62 Kb.
Data06.06.2018
Rozmiar42,62 Kb.

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady

Gminy Suszec

Nr VII/58/2015

z dnia 26 marca 2015 r.


„PROGRAM PROFILAKTYKI DYSFUNKCJI KRĘGOSŁUPA


NA LATA 2015-2020”
Autor programu:

URZĄD GMINY SUSZEC

ul. Lipowa 1 43-267 Susze

Suszec, lipiec 2014 roku

Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2020 r.

Problem zdrowotny:

Problem bólów kręgosłupa zarówno w naszym społeczeństwie, jak na świecie, staje się problemem masowym. Na podstawie tego, co obserwujemy, wydaje się, że ich leczenie – zarówno aktualnego napadu bólu, jak i zapobieganie nawrotom dolegliwości jest jednym z najistotniejszych zadań profilaktyki rehabilitacyjnej. Ból kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego jest najczęstszym na świecie objawem, co do częstości występowania. Bóle krzyża występują u około 30-40 % wszystkich chorych zgłaszających się do ortopedy. Stwarzają duże trudności diagnostyczne i stają się prawdziwym problemem społecznym. Ból kręgosłupa lędźwiowego jest najczęstszą przyczyną ograniczenia aktywności ludzi młodych. W wieku od 20 do 55 lat jest jedną z przyczyn niezdolności do pracy. Większość chorych z przewlekłymi bólami kręgosłupa lędźwiowego można efektywnie leczyć zachowawczo, umożliwiając im wykonanie codziennych czynności życiowych. Należy jednak uświadomić choremu sposób zabezpieczenia się przed ewentualnymi nawrotami choroby, które mogą doprowadzić do trwałej niesprawności, bezrobocia, a nawet wykluczenia społecznego.


Epidemiologia:

Ból krzyża jest częstą dolegliwością w populacji ogólnej: zapadalność wynosi 5% rocznie, a chorobowość - 60-90%. Szacunkowe koszty związane z tym stosunkowo łagodnym schorzeniem wyniosły w 1984 roku 16 mld dolarów amerykańskich, a w 1990 roku 30 mld dolarów. Wprowadzenie "managed care" (zintegrowanego systemu świadczeń zdrowotnych - przyp. tłum.) może spowodować zmniejszenie kosztów leczenia bólu krzyża, ale jednocześnie pogorszyć jego wyniki, ponieważ kontrola wydatków wiąże się z ograniczeniem dostępu do specjalistów i leczenia. Według danych z piśmiennictwa u 90% chorych z bólem krzyża w ciągu 3 miesięcy dochodzi do poprawy. Ta często przywoływana statystyka spowodowała lekceważenie bólu krzyża w ciągu kilku pierwszych miesięcy od jego wystąpienia, a więc


w okresie, kiedy leczenie jest łatwiejsze; uważano takie podejście za nieszkodliwe. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że chociaż u wielu chorych następuje poprawa, to nawet 75% ma co najmniej jeden nawrót dolegliwości, a u 72% po roku od jego wystąpienia ból się nadal utrzymuje. Wielu z tych chorych ma także ograniczoną sprawność. Oczywiście nie można tego uznać za "dobry wynik". Ból kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego jest najczęstszym na świecie objawem, co do częstości występowania. Bóle krzyża występują u około 30-40 % wszystkich chorych zgłaszających się do ortopedy. Stwarzają duże trudności diagnostyczne i stają się prawdziwym problemem społecznym.

Ból kręgosłupa lędźwiowego jest najczęstszą przyczyną ograniczenia aktywności ludzi młodych. W wieku od 20 do 55 lat jest jedną z przyczyn niezdolności do pracy. Większość chorych


z przewlekłymi bólami kręgosłupa lędźwiowego można efektywnie leczyć zachowawczo, umożliwiając im wykonanie codziennych czynności życiowych. Należy jednak uświadomić choremu sposób zabezpieczenia się przed ewentualnymi nawrotami choroby, które mogą doprowadzić do trwałej niesprawności, bezrobocia, a nawet wykluczenia społecznego.

Skutki następstw choroby lub stanu zdrowia w szczególności prowadzących do:

a)niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,

d) obniżenia jakości życia;


Cel główny:

Zmniejszenie dysfunkcji kręgosłupa poprzez kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia.


Cele szczegółowe:

Zapoznanie uczestników z mechanizmami powstawania przeciążeń kręgosłupa, oraz

metodami przeciwdziałania ich skutkom,

- zwiększenie aktywności fizycznej,

- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej,

- zmniejszenie, lub eliminacja bólu,

- zwiększenie zakresu ruchu kręgosłupa i stawów obwodowych,

- zwiększenie propriocepcji (czucia głębokiego), jako klucza w profilaktyce,

- eliminacja czynników ryzyka nawrotu choroby,

- zwiększenie samoświadomości we wczesnej i późnej profilaktyce,


Oczekiwane efekty:

- zmniejszenie absencji chorobowej będącej wynikiem ostrego lub przewlekłego bólu

kręgosłupa i niemożliwości wykonywania czynności zawodowych,

- zmniejszenie zachorowalności osób skarżących się na przeciążania na danym stanowisku

pracy,

- likwacja wykluczenia społecznego związanego z izolacją poprzez przebywanie w domu.- zmniejszenie niesprawności związanej z bólem

-zmniejszenie nawrotów choroby

-zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem zachowawczym i operacyjnym oraz

świadczeniami ZUS.


Grupa docelowa:

Adresatami programu są osoby dorosłe w wieku 20 – 55 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Suszec. Szacunkowa liczba uprawnionych do skorzystania z w/w programu wynosi około 3500 osób.

Szacujemy, że ten problem zdrowotny dotyczy ok. 1000 osób uprawnionych do skorzystania z programu.
Tryb zapraszania do programu:

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby, skierowane z powtarzającym się (co najmniej drugi epizod) bólem kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego lub szyjnego przez POZ lub lekarzy specjalistów, który podejmie decyzję o konieczności wykonania u pacjenta zabiegów rehabilitacyjnych. Organizator programu zamieści informacje o programie w lokalnej gazecie a także na stronie internetowej Gminy Suszec. Natomiast realizator programu będzie zobowiązany we własnym zakresie prowadzić akcję informacyjno - promocyjną wśród lekarzy (ulotki, plakaty itp.) , które powinny zawierać informacje o realizacji i sposobie kwalifikacji do programu.Realizatorzy programu:

Realizatorem programu będzie podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego zorganizowanego przez organizatora programu czyli Urząd Gminy Suszec. Podmiot ubiegający się o realizację świadczeń powinien posiadać odpowiednie uprawnienia wiedzę i doświadczenie, wyspecjalizowany personel medyczny oraz odpowiedni lokal i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.


Miejsce realizacji:

Program ma być realizowany w specjalistycznej poradni rehabilitacyjnej z wyznaczonymi stanowiskami do ćwiczeń indywidualnych, wyposażonych w zastawy do ćwiczeń sensometrycznych oraz powinien spełniać wymogi ogólne.


Monitorowanie i ewaluacja programu:

Program zostanie oceniony na podstawie następujących kryteriów: • liczba osób w populacji określonej programem

 • liczba osób uczestniczących w programie

 • liczby zabiegów rehabilitacyjnych

 • liczby zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych u 1 pacjenta

 • rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych u 1 pacjenta

 • liczby cyklów zabiegowych (1 pacjent może skorzystać z max. 2 cykli)

 • ankieta oceniająca stan pacjenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu


Monitorowanie skuteczności realizacji programu:

W okresie 5 lat po zakończeniu udziału w programie każdy z uczestników programu zostanie poddany badaniu ankietowemu oceniającemu wpływ programu na Jego jakość życia. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone w formie telefonicznej przez realizatora programu. Realizator programu zobowiązany jest dostarczyć wyniki ankiety organizatorowi programu. Wzór ankiety zał. nr 2. Wyniki z ankiety pozwolą ocenić czy realizacja programu przyniosła zakładaną poprawę życia mieszkańców Gminy Suszec.


Etapy i działania organizacyjne:

Pacjenci wybrani do programu zostaną przebadani w celu zakwalifikowania do wybranej metody terapeutycznej. Cykl będzie obejmował do 10 dni zabiegowych z wykorzystaniem metod leczniczych. Pacjenci będą mogli skorzystać z maksymalnie 2 cykli następujących po sobie, oraz powtórnie po przerwie nie mniejszej niż 6 miesięcy.


Planowane interwencje:

W ramach programu przewidziana jest realizacja rehabilitacji z zastosowaniem różnego rodzaju metod fizjoterapii oraz kinezyterapii, zgodnie ze skierowaniem oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Działania prozdrowotne przewidziane w ramach programu:

Korekcja przestrzenna dysku met. Mc’Kenzie’go,

Ćwiczenia stabilizacyjne met. Neurac’a

Stretching medyczny met Evjenth’a

Inne działania prozdrowotne w ramach programu: • Komputerowy test zaburzeń równowagi i propriocepcji na platformie stabilometrycznej

 • Komputerowo dobrane do dysfunkcji ćwiczenia reedukacji na platformie balansowej.

 • Szkoła pleców obejmująca wszystkie aspekty życia;

 • Unikanie przeciążeń podczas przyjmowania pozycji niskich np. łóżko, wstawanie, siadanie, siedzenie, przemieszczanie się, czynności toaletowe, podnoszenie przedmiotów praca itp.

Pacjent będzie mógł skorzystać z maksymalnie 2 cykli następujących po sobie, oraz powtórnie po przerwie nie mniejszej niż 6 miesięcy.Czas trwania programu:

Program realizowany będzie w latach 2015 – 2020 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach jeżeli program spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony adresatów. Program rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii i po przeprowadzonym konkursie.


Tryb zapraszania do programu:

Grupa docelowa zostanie poinformowana o realizacji programu poprzez akcję informacyjną organizowaną przez Gminę Suszec. Organizator programu zamieści informację o programie


w lokalnej gazecie, a także na stronie internetowej Gminy Suszec (Zał. nr 1). Natomiast realizator programu powinien prowadzić akcję informacyjno – promocyjną (ulotki, plakaty, itp.)

wśród lekarzy POZ i specjalistów, gdyż to właśnie ta grupa powinna być najbardziej poinformowana o realizacji programu. Lekarze POZ i lekarze specjaliści podejmą na podstawie badania klinicznego pacjenta decyzję o kwalifikacji do programu.


Źródła finansowania program:

Program finansowany będzie wyłącznie ze środków budżetu Gminy Suszec.


Całkowity koszt programu:

Co roku Gmina Suszec na realizację programu przeznaczy kwotę w wysokości 50.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu w latach 2015 - 2020 wynosi 300.000,00 zł

Planowany koszt jednego dnia zabiegowego wynosi 40,00 zł. Kwota umożliwi pokrycie 1250 dni zabiegowych. Przewidywany koszt objęcia programem jednej osoby wynosi ok. 400 zł (400 zł = 10 dni =1 cykl).
Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne:

Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2020 jest kontynuacją programu: „Projekt programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2012-2014”, który dnia


18 marca 2013 roku otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Dane dotyczące efektów realizacji programu zdrowotnego (Projekt profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2012-2014”) pokazują, że jest on mieszkańcom naszej Gminy bardzo potrzebny. Z dokumentacji sprawozdawczej wynika, że w 2013 roku z Programu skorzystało 108 mieszkańców. Warto zaznaczyć, że każdy z pacjentów objęty został 10 dniowym cyklem zabiegowym. Z kolei udostępnione dane za 2014 rok (stan do 30 czerwca 2014 r.) przedstawiają, że z programu skorzystało już 43 osoby, a w wiele osób jest w trakcie realizacji.

Ponadto dzięki realizacji w/w programu mamy nadzieję, że właściwa rehabilitacja znacznie zmniejszy odsetek pacjentów, którzy z powodu dysfunkcji kręgosłupa nie mogą pracować i bardzo wcześnie przechodzą na rentę, a tym samym mamy nadzieję, że problem dysfunkcji kręgosłupa w naszej Gminie zostanie zmniejszony w jak największym stopniu. Ponadto widzimy duże zainteresowanie programem wśród naszych mieszkańców. Dowodem są liczne telefony z zapytaniem o realizację programu w kolejnych latach.PRZYPISY:

1. Frymoyer J.W., Pope M.H., Clements J.H., Wilder D.G., MacPherson B., Ashikaga T.: Risk factors in low-back pain: an epidemiologic survey. J. Bone Joint Surg. Am., 1983; 65: 213-218

2. Svensson H.O., Vedin A., Wilhelmsson C., Andersson G.B.: Low-back pain in relation to other diseases and cardiovascular risk factors. Spine, 1983; 8: 277-285

3. Biering-Sorensen F.: Physical measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period. Spine, 1984; 9: 106-119

4. Choler U., Larsson R., Nachemson A., Peterson L.E.: Back pain. SPRI Rep., 1985; 188: 1-100

5. Holbrook T.L., Grazier K., Kelsey J.L., Stauffer R.N.: The frequency of occurrence, impact, and cost of selected musculoskeletal conditions in the United States. Rosemont, Ill, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1984: 154-156

6. Frymoyer J.W., Durett C.L.: The economics of spinal disorders. In: Frymoyer J.W., Ducker T.B., Hadler N.M., Kostuik J.P., Weinstein J.N., Whitecloud T.S. III, eds: The adult spine: principles and practice. Vol. 1, 2nd ed., Philadelphia, PA, Lippincott-Raven Publishers, 1997: 143-150

7. van der Hoogen H.J., Koes B.W., van Eijk J.T., Bouter L.M., Deville W.: On the course of low back pain in general practice: a one year follow up study. Ann. Rheum. Dis., 1998; 57: 13-19

8. Wahlgren D.R., Atkinson J.H., Epping-Jordan J.E., et al.: One-year follow-up of first onset low back pain. Pain, 1997; 73: 213-221

9. www.mp.pl/artykuły. leczenie zachowawcze bólu krzyża. Prof.dr hab.med.Artur Dziak


10. www.fit.pl I Kongres Instytutu McKenziego w Polsce


11. www.gus.gov.pl – stan zdrowia ludności Polski w 2009r.

Załącznik nr 1
INFORMACJA
Urząd Gminy Suszec informuje, że od miesiąca………. do miesiąca…………20….r. będzie realizowany „Program profilaktyczny dysfunkcji kręgosłupa”. Program adresowany jest do osób wieku od 20 do 55 lat zamieszkałych na terenie Gminy Suszec. Realizatorem programu będzie………………… .Szczegółowe informacje o w/w programie można uzyskać w Biurze Obsługi Podmiotów Gospodarczych Urzędu Gminy Suszec pok. nr 14, tel. kont. (032) 4493050.

Ankieta Zał. Nr 3


Czy uczestnictwo w programie poprawiło Pana/Pani jakość życia?

tak


nie

nie mam zdania


Czy po zakończeniu programu zwiększyła się Pana/Pani aktywność fizyczna mająca tak duże znaczenie w profilaktyce tego schorzenia?

tak


nie

nie mam zdania


Czy Pani/Pana świadomość w zakresie zapobiegania zespołom bólowym kręgosłupa oraz dbania o zdrowe plecy, dzięki uczestnictwu w programie jest wyższa?

tak


nie

nie mam zdania


Czy dzięki uczestnictwu w programie udało się Panu/Pani wyeliminować czynniki ryzyka nawrotu choroby

tak


nie

nie mam zdania


Czy byłby Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w programie w kolejnych latach?

tak


nie

nie mam zdania
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna