& 244612 ustawienie głÓwnego modułU (rys. 1)Pobieranie 34,46 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar34,46 Kb.

244611 & 244612
USTAWIENIE GŁÓWNEGO MODUŁU (rys. 1)

URUCHOMIENIE KOMPUTERA ('ALL CLEAR')

1. Główny moduł jest fabrycznie wyposażony w odpowiednią baterię zasilajacą.

2. Wciśnij przyciski SET (2) i RESET (3) równocześnie i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy w celu uruchomienia komputera i wyzerowania danych. UWAGA: Używanie komputera bez przeprowadzenia procesu uruchomienia może prowadzić do błędnych wskazań.

3. Segmenty wyświetlacza LCD zostaną przetestowane automatycznie na początku procesu uruchomienia.

4. Wciśnij przycisk MODE (1) w celu zakończenia testu wyświetlacza LCD. Napis "KM/H" zostanie wyświetlony w trybie migającym.WYBÓR JEDNOSTKI

Wciśnij przycisk MODE (1) w celu wyboru jednostki prędkości - KM/H lub M/H (mile). Aby potwierdzić wybór, wciśnij przycisk STORE (2).OBWÓD KOŁA

Pomiar precyzyjny (rys. a)

Obróć przednie koło, tak aby wentyl znalazł się w najniższym położeniu. Zaznacz położenie wentyla (= pierwszy punkt) na podłożu. Wsiądź na rower i przejedź odległość równą jednemu obrotowi koła, dopóki wentyl nie wróci do najniższego położenia. Zaznacz położenie wentyla (= drugi punkt) na podłożu. Zmierz odległość pomiędzy zaznaczonymi punktami w milimetrach. Wprowadź uzyskaną wartość jako obwód koła.Tabelka (rys. b): Znajdź odpowiednią wartość obwodu koła w tabeli.

FUNKCJE (rys. 2)

█ : Prędkość chwilowa; 0,0–199,9 km/h (120,0 mil/h), jednostka: 0,1 km/h (mil/h), dokładność: +/- 1%.

Podczas jazdy prędkość chwilowa jest zawsze wyświetlana w górnym rzędzie symboli wyświetlacza. Pokazuje prędkość do 199,9 km/h lub 120,0 mil/h (dla kół o średnicy powyżej 24 cali).

CLK: Zegar w formacie 12h lub 24h; 1h00m–12h59m lub 0h00m–23h59m, jednostka: 1 minuta, dokładność: +/- 0.3%.

Wyświetla aktualny czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.

DST: Przejechana odległość; 0,00–999,99 km (mil), jednostka: 0,01 km (mil), dokładność: +/- 0.01%.

Funkcja DST sumuje dane dotyczące odległości przejechanej od ostatniej operacji RESET, przez cały okres używania urządzenia.

RTM: Czas jazdy; 0m00s-59m59s, jednostka: 1 sekunda; 0h00m-99h59m, jednostka: 1 minuta, dokładność: +/- 0.03%.

1. Funkcja RTM sumuje czas przejazdu od ostatniej operacji RESET.

2. Przy całkowitym czasie jazdy poniżej 1 godziny, wskazania zmieniają się co 1 sekundę; przy przekroczeniu 1 godziny wskazania zmieniają się co 1 minutę. Po 100 godzinach jazdy wskazania RTM zerują się.

AVG: Przeciętna prędkość; 0,0–199,9 km/h (120,0 mil/h), jednostka: 0,01 km/h (mil/h), dokładność: +/- 0.1%.

1. Przeciętna prędkość jest ilorazem wartości DST i RTM. Wskazania obejmują okres od ostatniej operacji RESET.

2. Jeżeli wartość RTM jest niższa, niż 4 sekundy, wyświetlona wartość AVG będzie wynosiła "0".

3. Dla RTM powyżej 4 sekund, wartość AVG jest aktualizowana mniej więcej co 1 sekundę.

MAX: Prędkość maksymalna; 0,0–199,9 km/h (120,0 mil/h); jednostka: 0.1 km/h (mil/h), dokładność: +/- 1%.

Pokazuje najwyższą prędkość, osiągniętą od ostatniej operacji RESET.

TMP: Chwilowa temperatura otoczenia; jednostka: °C / °F, zakres: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F).

ODO: Całkowita przejechana odległość; 0-99999 km (mil); jednostka: 1 km (mil), dokładność: ± 0.1%.

Funkcja ODO zlicza całkowitą przejechaną odległość w czasie użytkowania urządzenia. Dane funkcji ODO mogą być usunięte tylko w wyniku operacji ALL CLEAR.

ODO1, ODO2: Całkowita przejechana odległość dla pierwszego i drugiego roweru; 0-99999 km (mil); jednostka: 1 km (mil), dokładność: ± 0.1%.

1. Funkcja ODO zlicza całkowitą przejechaną odległość w czasie użytkowania urządzenia.

2. Opisywany model komputera ma możliwość zaprogramowania dwóch różnych wartości obwodu koła dla zliczania danych z dwóch rowerów - z każdego osobno.

3. W czasie jazdy urządzenie wyświetla tylko jedną wartość ODO dla wybranego roweru.

T.RT: Całkowity czas jazdy; 0h00m-99h59m, jednostka: 1 minuta, dokładność: +/- 0.003%.

Funkcja T.RT sumuje czas przejazdu od ostatniej operacji ALL CLEAR.

█ : SCAN


1. Tryb zmiennego wyświetlania.

Wciśnij przycisk MODE (1) i przytrzymaj aż do ukazania się symbolu █. Komputer będzie zmieniał tryb wyświetlania w pętli co 5 sekund.

2. Tryb stałego wyświetlania.

Wciśnij przycisk MODE (1), aby wyłączyć symbol █ i wybierz pożądany tryb wyświetlania; komputer zakończy pracę w trybie zmiennego wyświetlania.

█ / █: Poziom prędkości

Wskazuje, czy chwilowa prędkość jest wyższa od przeciętnej (strzałka "w górę"), czy niższa (strzałka "w dół").

RPM: Prędkość obrotowa (EON 16C); jednostka: 0-199 obr./min;

1. Funkcja RPM (obroty na minutę) jest miarą prędkości obrotowej. Wskazania są aktualizowane co 1 sekundę.

2. Chwilowa wartość RPM jest wyświetlana w środkowym rzędzie wyświetlacza.

3. Przy braku ruchu pedałów w czasie jazdy - dla pierwszego roweru powyżej 4 sekund, dla drugiego roweru powyżej dwóch sekund - chwilowa wartość RPM zostanie wyzerowana.

AVG RPM: Średnia prędkość obrotowa (EON 16C); jednostka: 0-199 obr./min;

1. Funkcja AVG RPM (średnie obroty na minutę) pokazuje średnią prędkość obrotową w czasie jazdy. Wskazania są aktualizowane co 1 sekundę.

2. Podczas operacji RESET lub wymiany baterii, wartość AVG RPM zostanie wyzerowana.

MAX RPM: Maksymalna prędkość obrotowa (EON 16C); jednostka: 0-199 obr./min;

1. Funkcja MAX RPM (maksymalne obroty na minutę) rejestruje maksymalną prędkość obrotową w czasie jazdy.

2. Podczas operacji RESET lub wymiany baterii, zarejestrowana wartość MAX RPM zostanie wyzerowana.PRZYCISKI I CZYNNOŚCI

PRZYCISK TRYBU (MODE) (1)

Wciśnij MODE jeden raz, aby przejść do wyświetlania kolejnej funkcji.

PRZYCISK BLOKADY / USTAWIANIA (LOCK/SET) (2)

Wciśnij LOCK/SET i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść w tryb ustawiania lub go opuścić, jeśli chcesz zmienić wartość obwodu koła lub wskazania czasu w funkcji CLK PRZYCISK OŚWIETLENIA / USUWANIA DANYCH (LIGHT/RESET) (3)

1. Po każdym naciśnięciu ekran urządzenia jest podświetlany przez 4 sekundy (rys. d).

2. O chwilowym podświetleniu ekranu informuje symbol █.

3. Przytrzymaj przycisk RESET tak długo, aż cyfry na wyświetlaczu LCD znikną, następnie zwolnij przycisk. Komputer usunie dane funkcji DST, RTM, AVG, MAX (EON 16C: ARP, MRP).

USTAWIANIE ZEGARA (rys. 3)

1. Przełącz wyświetlacz na funkcję CLK.

2. Wciśnij przycisk SET, aby uruchomić funkcję ustawiania zegara.

3. Wciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny.

4. Ustaw wskazania zegara w wyświetlanej kolejności.

CZYNNOŚĆ USUWANIA DANYCH (RESET) (rys. 4)

1. Przytrzymaj przycisk RESET tak długo, aż cyfry na wyświetlaczu LCD znikną, następnie zwolnij przycisk. Komputer wyzeruje dane funkcji DST, RTM, AVG, MAX (EON 16C: ARP, MRP).

2. Dane funkcji ODO, CLK pozostaną nienaruszone.

AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE (AUTOMATIC START/STOP)

1. Komputer automatycznie uruchomi zliczanie wartości danych po rozpoczęciu poruszania się na rowerze i zatrzyma tę czynność po zatrzymaniu pojazdu.

2. Mrugający symbol █ wskazuje na uruchomienie komputera.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE ZASILANIA (POWER AUTO ON/OFF)

Aby zmniejszyć zużycie baterii, komputer automatycznie wyłączy zasilanie - wyświetlając jedynie funkcję CLK - po 15 minutach nieużywania. Zasilanie włączy się automatycznie po rozpoczęciu jazdy lub wciśnięciu przycisku SET (2) (rys. g).

WSKAŹNIK ZUŻYCIA BATERII (LOW BATTERY INDICATOR)

1. O dużym stopniu zużycia baterii informuje symbol █.

2. Wymień baterię na nową jak najszybciej po ukazaniu się symbolu █, w przeciwnym wypadku może dojść do utraty zapisanych danych.

WYMIANA BATERII (rys. c)

1. Wraz z wymianą baterii wszelkie dane ulegają skasowaniu.

2. Komputer umożliwia ręczne wprowadzenie wartości ODO sprzed wymiany baterii.

3. Przed wymianą baterii zapisz wartość ODO.

4. Wymień baterię na nową o takim samym oznaczeniu (CR2025). Umieść nową baterię w odpowiednim miejscu z tyłu urządzenia, znakiem "+" w kierunku klapki.

5. Uruchom ponownie urządzenie.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Sprawdź, zanim wyślesz urządzenie do naprawy.


PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Brak wyświetlania

1. Wyczerpana bateria.

2. Bateria nieprawidłowo zainstalowana.1. Wymień baterię na nową.

2. Upewnij się, że bateria jest włożona znakiem "+" w kierunku pokrywy.Brak wyświetlania prędkości chwilowej lub niepoprawne dane

1. Niewłaściwy tryb pracy.

2. Niewłaściwa pozycja czujnika i magnesu względem siebie lub niewłaściwa odległość między nimi. 3. Niewłaściwy obwód koła.

4. Niewłaściwy kąt instalacji czujnika lub zbyt duża odległość od głównego modułu.

5. Wyczerpana bateria czujnika.

6. Silne źródło zakłóceń w pobliżu urządzenia.


1. Skorzystaj z instrukcji i dokończ procedurę ustawiania urządzenia.

2. Skorzystaj z instrukcji i popraw położenie obu elementów.

3. Skorzystaj z instrukcji i wprowadź właściwe dane.

4. Skorzystaj z instrukcji i zmień odległość między obydwoma elementami lub kąt wzajemnego położenia.

5. Wymień baterię czujnika.

6. Przenieś urządzenie poza zasięg źródła zakłóceń.Brak płynnego wyświetlania
Skorzystaj z instrukcji i uruchom urządzenie ponownie.

Ekran LCD jest czarny

Wpływ długiego bezpośredniego nasłonecznienia.

Umieść urządzenie w cieniu, aby mogło powrócić do normalnego stanu. Wystąpienie problemu nie skutkuje utratą danych.

Wyświetlanie opóźnione

Temperatura powietrza poniżej 0ºC.

Urządzenie wróci do poprawnego funkcjonowania wraz ze wzrostem temperatury.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych poza okresem jazdy na rowerze.

2. Nie rozkładaj urządzenia na części.

3. Okresowo sprawdzaj położenie czujnika i magnesu względem siebie.

4. Nie używaj rozpuszczalnika, alkoholu ani benzyny do czyszczenia urządzenia.

5. W czasie jazdy zwracaj uwagę na drogę i inne pojazdy.


Czujnik: bezstykowy czujnik magnetyczny.

Baterie: 1 x 3.0V (CR2025).

Żywotność baterii:

- ok. 1 roku (CR2025 w module głównym; przy średniej długości jazdy 1,5 godziny dziennie);

- ok. 24 tys. km (CR2032 w czujniku).

Wymiary/waga: 33 x 51 x 13,5 mm / 22,7 g.

Zakres obwodów koła: 1 mm - 3999 mm (jednostka: 1 mm).

Temperatura pracy: 0ºC ~ 50ºC (32ºF ~ 122ºF).

Temperatura przechowywania: - 10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna